โชว์ผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งพันธุ์ สร้างผลผลิตน้ำผึ้งเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.5 ตันต่อปี

ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2565 โครงการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 32 จังหวัด เกษตรกร 640 ราย จากการประเมินผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2565 สศก. พบว่า ภาพรวมสามารถพัฒนาความรู้และทักษะแก่เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจำนวน 643 ราย ตามเป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ 20 ราย ผึ้งโพรง 223 ราย ชันโรง 20 ราย และจิ้งหรีด 380 ราย

ตัวอย่างผลสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ทั้ง 20 ราย ณ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พบว่า มีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์รวม 3,700 รัง (เฉลี่ยรายละ 185 รัง) สามารถผลิตน้ำผึ้งได้เฉลี่ย 28.50 กิโลกรัมต่อรังต่อปีต่อราย เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 27.55 กิโลกรัมต่อรังต่อปีต่อราย

ภาพรวมเกษตรกรสามารถผลิตน้ำผึ้งได้รวมกัน 105,450 กิโลกรัมต่อปี จากเดิม 101,935 กิโลกรัมต่อปี (เพิ่มขึ้นจำนวน 3,515 กิโลกรัมต่อปี) นอกจากนี้ เกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผึ้งพันธุ์ไปใช้ในการปรับปรุงการเลี้ยงของตนเอง ได้แก่ การเปลี่ยนนางพญาผึ้ง การบรรจุน้ำผึ้ง การเลี้ยงและดูแลผึ้ง จำนวนคอนที่เหมาะสมในรังผึ้ง (กรอบไม้ในรังผึ้งเพื่อให้ผึ้งสร้างรวงผึ้ง) การตัดรวงผึ้ง รวมถึงมาตรฐาน GAP ในการเลี้ยงผึ้ง

ขณะที่ด้านรายได้ พบว่า เกษตรกรนำผลผลิตที่ได้ทั้งหมดไปจำหน่ายให้แก่แหล่งรับซื้อในท้องถิ่นในราคาเฉลี่ย 80 บาทต่อกิโลกรัม สร้างรายได้เพิ่มให้แก่กลุ่มเกษตรกร 281,200 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14,060 บาทต่อรายต่อปี ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งโพรง ชันโรง และจิ้งหรีด อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล