ค่ายสานฝันน้องสู่วิชาชีพการสัตวแพทย์ เปิดโอกาสเรียนรู้เส้นทางอาชีพสัตวแพทย์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดโครงการ “ค่ายสานฝันน้องสู่วิชาชีพสัตวแพทย์” นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายสานฝันน้องสู่วิชาชีพสัตวแพทย์ ณ ห้องประชุมบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

สำหรับค่ายสานฝันน้องสู่วิชาชีพสัตวแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาชีพและแนะแนวการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจและกำลังค้นหาตนเองได้เข้ามาเรียนรู้เส้นทางสู่อาชีพสัตวแพทย์ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 76 คน

กิจกรรมภายในค่ายสานฝันน้องสู่วิชาชีพสัตวแพทย์ ประกอบด้วย การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางสู่อาชีพสัตวแพทย์ ตีแผ่การเรียนชั้น Pre-Clinic และ Clinic โดยนักศึกษาปัจจุบัน พร้อมสัมผัสบรรยากาศภายในรั้วมหาวิทยาลัย และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน ทั้งโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช รวมถึงการพูดคุยแชร์ประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สัตวแพทย์หลากหลายสายงาน ทั้งนี้ ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ยังมีการแนะนำการเตรียมตัวสอบเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ในอนาคต

ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในภาคใต้ เปิดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี และสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ หลักสูตร 4 ปี ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้และความสามารถเพื่อประกอบวิชาชีพในวงการสัตวแพทย์อย่างมีศักดิ์ศรี คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ