“Phangnga Seasonal Fruits and Food 2023” กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการปิดงาน “Phangnga Seasonal Fruits and Food 2023” กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

​​นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่าจังหวัดพังงาได้คัดเลือกทุเรียนสาลิกาเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัด ด้วยลักษณะเด่นที่ผลค่อนข้างกลม เปลือกบาง เมล็ดลีบ รสชาติหวานมัน เนื้อสีเหลือง หนาละเอียด มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ และที่สำคัญบริเวณกลางแกนผลมีสนิมสีแดงทุกผล จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภายใต้ชื่อ “ทุเรียนสาลิกาพังงา”

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งคัดเลือกมังคุดเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดในเวลาต่อมา เนื่องจากมังคุดที่ปลูกในจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเหมืองแร่เก่า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ มีสภาพอากาศที่เหมาะสม มีฝนตกชุก มีแหล่งน้ำเพียงพอ จึงทำให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ และมีความโดดเด่นที่ผิวผลมีสีน้ำตาลอมแดง รสชาติหวานอมเปรี้ยว จนได้ชื่อว่า “ทิพย์พังงา” ซึ่งหมายถึง ผลไม้ที่เป็นของเทวดา มีรสเลิศจากจังหวัดพังงา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และคาดว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2567

ในปี พ.ศ. 2566 นี้ จังหวัดพังงา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการจัดงาน “Phangnga Seasonal Fruits and Food 2023 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าไม้ผลของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการและวีดิทัศน์ด้านไม้ผลอัตลักษณ์ การประกวดมังคุดทิพย์พังงา การแข่งขันกินมังคุด การจำหน่ายทุเรียนและมังคุดจากเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลจังหวัดพังงา อีกทั้งจำหน่ายสินค้าด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ฯลฯ

ทั้งนี้การประกวดมังคุดทิพย์พังงา ภายในงานงาน “Phangnga Seasonal Fruits and Food 2023”
มีการประกวดและตัดสินมังคุดทิพย์พังงาคุณภาพ โดยดูจากลักษณะภายในและภายนอก จำนวน 4 รางวัล ผลการประกวดฯ ประกอบด้วย

– รางวัลชนะเลิศ นางนภารินทร์ บุญแสวง ตำบลท่านา อำเภอกะปง
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายคุณวุฒิ บุญแสวง ตำบลท่านา อำเภอกะปง
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกนกพร สัจจารักษ์ ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง
– รางวัลพิเศษผิวลายคุณภาพ นายฐิติกร เอี๋ยวสกุล ตำบลท่านา อำเภอกะปง
เกษตรกรที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตร โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการผลิตมังคุดทิพย์พังงา ซึ่งเป็นไม้ผลอัตลักษณของจังหงัดพังงาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป