สอศ.เปิด “EchoVE” ฝึกอังกฤษอาชีวะ มั่นใจตอบโจทย์ยุค 4.0-จัดอบรม 10 รุ่นทุกภูมิภาค

นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึง EchoVE ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามกระตุ้นให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ดังนั้น การที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดทำ EchoVE ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้ทั่วถึงแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกสาขา อย่างเท่าเทียมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดแรงงาน จึงตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะการศึกษาสายวิชาชีพที่มีการส่งเสริม สร้างศักยภาพให้มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศ

ด้าน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวะ EchoVE นี้ จะเน้นย้ำความมุ่งมั่นของภาครัฐที่เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม เสมอภาค และมีคุณภาพ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก

ดังนั้น โครงการสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวะ EchoVE มีส่วนสำคัญในการช่วยให้นักเรียน นักศึกษาเข้าถึงหลักสูตรและบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ผ่านรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้นให้นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อการเรียนรู้และเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดอบรมทั้งหมด 10 รุ่น ในทุกภูมิภาค ซึ่งใช้ระยะเวลาอบรม 2 วัน คาดว่าจะมีผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาเข้าอบรมทั้งสิ้น 2,500 คน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด