อ.ต.ก. รุกเจาะตลาดเกษตรพรีเมียร์ เปิดศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สูง Q2/67

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป พัฒนาธุรกิจของ อ.ต.ก. ให้มีความพร้อมต่อการแข่งขัน โดยสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ วัสดุการเกษตรในราคาที่เป็นธรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุการเกษตร ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

จากแผนกลยุทธ์การตลาด อ.ต.ก. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรด้านช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร และขับเคลื่อนตามแผนแม่บทพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร พ.ศ. 2564-2568 เพิ่มรายได้จากการดำเนินธุรกิจตลาดสินค้าเกษตร โดยแบ่งแผนเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 1. การจัด Marketplace ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ในรูปแบบเป็นศูนย์แสดงสินค้าคุณภาพสูง คัดสรรสินค้ามาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาต่อยอดสร้างแบรนด์ร่วมขึ้นมา 2. การสร้างแบรนด์ ซีเล็ค โดยการเลือกสินค้าคุณภาพให้เป็นไปตามที่ อ.ต.ก. กำหนด และ 3. การสร้างแบรนด์ของ อ.ต.ก. ทั้งสินค้าแปรรูป และสินค้าทั่วไป

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. (คนกลาง)

อ.ต.ก. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” สนับสนุนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผู้ผลิตสินค้าผลไม้แปรรูป ร่วมกิจกรรม “ยกสวนตะลอนกรุง” เพื่อส่งเสริมการขายเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าการเกษตร ส่งเสริมธุรกิจเกษตรในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ นำเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงกับกลไกตลาดให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้เกิดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการวางแผนการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปริมาณความต้องการสินค้าของตลาดอย่างสมดุลกัน เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

ร้านค้าผลไม้ในตลาด อ.ต.ก.จตุจักร 

แก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด       

ขณะเดียวกัน อ.ต.ก. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายรัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงกระตุ้นให้เกษตรกรรายย่อยเกิดการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิต และมีการคัดแยกเกรดเพื่อจำหน่ายโดยวิธีการประมูล ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาและรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์สร้างรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)

นายปณิธานเยี่ยมชมร้านค้าข้าวสารในตลาด อ.ต.ก.จตุจักร

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า อ.ต.ก. เข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุน ให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป เข้ามาจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง เช่น กรณีปัญหามังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดภาวะล้นตลาดนั้น อ.ต.ก. ได้รับมอบภารกิจ จาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปดูแลช่วยเหลือเกษตรกรเร่งระบายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม โดย อ.ต.ก. ได้ทำการเปิดหน่วยเพื่อระบายผลผลิตกระจายไปนอกพื้นที่ 4 จุด ได้แก่ อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา, อ.ต.ก.จังหวัดตรัง, อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา และตลาด อ.ต.ก.จตุจักร กรุงเทพฯ โดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ นอกจากนี้ อ.ต.ก. จะดำเนินการผลักดันการส่งเสริมการบริโภคผลไม้และพืชผลทางการเกษตรโดยขอการสนับสนุนการบริโภคมังคุดจากกรมราชทัณฑ์

ผลไม้ขายดีในตลาด อ.ต.ก.จตุจักร 

พัฒนาตราสินค้า อ.ต.ก. เป็น Brand แห่งคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย

อ.ต.ก. ดำเนินงานตามภารกิจในการสร้างและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์ ออฟไลน์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร ส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด เพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความมั่นคงด้านสินค้าเกษตร ด้านการผลิตภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

นอกจากขยายบทบาทด้านการตลาดของ อ.ต.ก. ให้มีความหลากหลายแล้ว ยังมุ่งมั่นพัฒนาตราสินค้า อ.ต.ก. เป็น Brand ที่เน้นคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Packaging) ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ต่อยอดทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มีความหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตลาดกลางและคลังสินค้าภูมิภาคให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ

อ.ต.ก. ร่วมงาน “Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023” ณ กรุงริยาด

ที่ผ่านมา อ.ต.ก. จัดกิจกรรม “อ.ต.ก. ร่วมใจ ข้าวเกษตรกรไทยสัญจร” คัดสรรข้าวสารคุณภาพหลากหลายสายพันธุ์จากเกษตรกรโดยตรงมาจำหน่ายในงาน อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ บุรีรัมย์ ข้าวกล้องหอมขาวเจ๊กชัยนาท ข้าวจากสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ซึ่งสินค้าดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ตรา อ.ต.ก. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีพื้นที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด

ข้าวหอมมะลิตรา อ.ต.ก. เป็นข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้ง อย. GMP และ HACCP รวมทั้งได้มาตรฐานข้าวหอมมะลิตรามือพนมทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัย อีกทั้งยังอุดมไปด้วยสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการ เช่น วิตามินบี 1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา และวิตามินบี 2 ที่ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก โปรตีนช่วยในการเสริมสร้างการเจริญเติบโต ไขมันที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ แคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยในการสร้างกระดูกและฟัน และที่สำคัญยังให้พลังงานแก่ร่างกาย

สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT 

เจาะตลาดสินค้าเกษตรพรีเมียร์

อ.ต.ก. มุ่งมั่นพัฒนาตลาด อ.ต.ก.จตุจักร ให้เป็นตลาดสดชั้นนำ และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพในระดับภูมิภาค โดยเน้นการปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรทั้งเชิงสังคมและเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

อ.ต.ก. มีนโยบายจัดตั้ง ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร สำหรับแสดงสินค้าทางเกษตรในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้า เพื่อให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศไทยให้ไปถึงระดับนานาชาติ โดยใช้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “การตลาดนำการผลิต” คัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพผ่านช่องทาง Offline และ Online ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

บรรยายกาศการจัดงาน Thailand Best Agricultural

ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ตั้งอยู่ถนนกำแพงเพชร ก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัช ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่อาคาร โดยวางแผนเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2567 โดยมีพื้นที่ให้บริการประมาณ 3,000 ตารางเมตร สำหรับจำหน่ายสินค้าพืชผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแปรรูป ข้าวสาร ธัญพืชและอื่นๆ อีกมากมาย

โดย อ.ต.ก. และเครือข่ายพันธมิตร เช่น สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ฯลฯ จะร่วมกันคัดเลือกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพดีมีมาตรฐานเข้ามาวางจำหน่ายในศูนย์แห่งนี้

มะเขือเทศเกรดพรีเมียร์

“อ.ต.ก. คาดหวังว่า ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จะเป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย จุดหมายปลายทางของลูกค้าชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการบริโภค และส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า การันตีคุณภาพจาก อ.ต.ก. และเป็นแหล่งเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและผู้ส่งออก ทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง” นายปณิธาน กล่าวในที่สุด