SUN รุกส่งเสริมเกษตรกร “ปลูกถั่วลายเสือ” สร้างอาชีพหนุนรายได้สู่ชุมชน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” เดินหน้าธุรกิจสร้างความมั่นคงด้านทางอาหาร (Food Security) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ลุยงานส่งเสริมเกษตรปลูกถั่วลายเสือ ยกระดับภาคการเกษตรโดยการนำเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร พร้อมนำทัพสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก สร้างโอกาสและศักยภาพใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจเกษตรยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายขับเคลื่อนธุรกิจแบบครบวงจร ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหาร จาก “ไร่สู่ผู้บริโภค” และตระหนักถึงการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานและพืชเกษตรอื่นๆ ภายใต้การทำสัญญาส่งเสริมโดยตรง (Contract Farming) ให้เกษตรกรขายผลผลิตเข้าโรงงานโดยตรง และรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม โดยให้ความสำคัญในพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำเกษตรสมัยใหม่ นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทยังได้พัฒนาไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) บนพื้นที่กว่า 1,074 ไร่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตร พัฒนาสายพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ สร้างความมั่นคงด้านทางอาหาร (Food Security) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ขยายผลิต RTE ตอบโจทย์ลูกค้าผู้รักสุขภาพ

ปัจจุบันกลุ่มสินค้าพร้อมทาน (Ready to Eat) ตรา “KC” ได้แก่ ข้าวโพดหวาน มันหวานญี่ปุ่นเผา มันหวานญี่ปุ่นสีม่วงเผา มันหวานญี่ปุ่นสีส้มเผา ถั่วลายเสือ ธัญพืชรวม ซุปข้าวโพด ข้าวต้มมัด กล้วยน้ำว้านึ่ง ข้าวโพดหวานย่างเกลือ มันฝรั่งอบเนย ซุปฟักทอง และกล้วยน้ำว้าหนึบ เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศ โดยมียอดการผลิตและส่งจำหน่ายในร้านสะดวกทั่วประเทศซื้อกว่า 80,000-100,000 ชิ้นต่อวัน และมีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกระแสการทานอาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ ที่ผลิตจากพืช 100% ซึ่งตอบโจทย์ต่อการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ในปี 2566 บริษัทจึงได้เดินหน้าก่อสร้างโครงการอาคารผลิตสินค้าพร้อมทาน (Mini Factory) อาคาร 2 เพื่อรองรับแผนการผลิตสินค้า Ready to Eat ได้ถึง 200,000 ชิ้นต่อวัน และการวิจัยพัฒนาสินค้า Ready to Eat เพื่อการส่งออกในอนาคต

หนุนเกษตรกรปลูกถั่วลายเสือสร้างรายได้

ขณะเดียวกัน บริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ สินค้าถั่วลายเสือพร้อมทาน ที่เป็นสินค้ายอดนิยมในกลุ่ม Ready to Eat ซึ่งผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าสูงถึง 30,000 ชิ้นต่อวัน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 บริษัทได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และ ดร.สุมิตร อธิพรหม เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ยกระดับการปลูกวัตถุดิบถั่วลายเสือ โดยร่วมวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วลายเสือที่ดีมีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้คุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม พื้นที่นำร่องกว่า 1,500 ไร่ ในอำเภอสะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกและสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกถั่วลายเสือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้คำแนะนำการส่งเสริมการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม ผ่านโมเดลบริหารจัดการผลผลิตแบบยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียน และส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับเกษตรกรหรือท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกวัตถุดิบถั่วลายเสือ เรียนรู้การทำการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) คุณอัมพันธ์ สุริยัง โทร. 081-992-5858 คุณวณิชชา ณ ลำปาง โทร. 089-636-8621 หรืออีเมล [email protected] และ [email protected]