กรมส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งมั่นเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก่สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ (ทีมโค้ช) และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ว่าการประชุมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งตนได้สั่งการให้ทุกฝ่ายช่วยกันขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และได้เน้นย้ำให้สหกรณ์จังหวัดบรรจุไว้ในวาระติดตามผลในที่ประชุมประจำเดือน และให้ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่เข้าไปกำกับติดตามอย่างเข้มข้นและจริงจัง เนื่องด้วยภารกิจการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้สินภาคการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

“สำหรับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ ขอให้ผู้ตรวจราชการกรมลงพื้นที่เข้าไปกำกับติดตาม และให้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบอย่างสม่ำเสมอด้วย ขอให้ทุกฝ่ายเอาใจใส่ดำเนินการอย่างเข้มข้นและจริงจัง เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้ลดน้อยลง โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ต้องประสานความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายให้เข้ามาร่วมกันทำงานแนะนำดูแลสหกรณ์ภาคการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า มีกลไกการตลาดเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ฟื้นฟูอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพียงพอในการส่งชำระหนี้ ภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ชื่นชมสหกรณ์หลายแห่งที่ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกจนสามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้ ขอให้ใช้สหกรณ์เหล่านี้เป็นต้นแบบสำหรับให้สหกรณ์อื่น ๆ เข้าไปศึกษาดูงาน เพื่อเชื่อมโยงเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้ สร้างความตระหนักถึงการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 มีสหกรณ์ระดับอำเภอเข้าร่วมโครงการเริ่มแรก 590 แห่ง 74 จังหวัด สมาชิก 257,703 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้บูรณาการข้อมูลทางการเงินร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,114 แห่ง 76 จังหวัด มีหนี้ค้างลดลงร้อยละ 24.24 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 700 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร 600 แห่ง และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำนวน 100 แห่ง สมาชิกสหกรณ์ 4,000 ราย โดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกให้ลดลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้/เงินออมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์สามารถวางแผนทางการเงิน และมีการบริหารจัดการทรัพย์สินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ