สวก. ส่งต่องานวิจัย สร้างความเข้มแข็งเกษตรไทยยั่งยืน

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสวก. เปิดเผยว่า สวก.เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร โดยวิสัยทัศน์ของสวก. คือ การเป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนด้านงานวิจัย ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น การเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงสายพันธุ์พืช การคัดเลือกสายพันธุ์ การดูแลเรื่องโรคแมลง และโรคระบาดต่างๆ การควบคุมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยไปจนถึงผู้บริโภค รวมถึงการนำงานวิจัยไปช่วยในเรื่องของการตรวจสอบต่างๆ เช่น การตรวจสอบโรคพืชโรคแมลง การตรวจสอบยืนยันพันธุกรรม

“ในส่วนปลายน้ำ เป็นเรื่องของกระบวนการแปรรูป เช่น การอบแห้ง การผลิตสารสกัด ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงอย่างสารสกัดจากขมิ้นชันถูกในไปใช้ในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจำนวนมาก ซึ่งการสนับสนุนการให้ทุนวิจัยของสวก. ยังต่อยอดไปถึงเรื่องของการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อไม่ให้งานวิจัยจบอยู่แค่การเป็นข้อมูลขึ้นหิ้ง ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกันกับบริษัทเอกชน งานวิจัยหลักๆ จะมาจากสถาบันการศึกษาที่ทำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้ร่วมวิจัยที่อาจเป็นเกษตรกร ผู้ผลิตต้นน้ำ ผู้ส่งออก รวมถึงผู้ที่จะรับเอางานวิจัยไปทำประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ที่สามารถมาลงขันร่วมในงานวิจัยที่สนใจได้”

ที่ผ่านมาก สวก.เน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นงานยุทธศาสตร์ โดยนำประเด็นที่มีปัญหาด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง มาทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการยกระดับสินค้าเกษตรให้มีความเป็นพรีเมียมมาก

ดร.วิชาญ กล่าวด้วยว่า ผู้ประกอบการที่สนใจการสนับสนุนทุนวิจัย สามารถขอเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.arda.or.th ซึ่งจะมีแบบฟอร์มการขอทุนวิจัยที่เชื่อมต่อไปสู่ระบบของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกและส่งกลับ โดยสวก.จะเป็นฝ่ายพิจารณาการให้ทุนวิจัย ที่ผ่านมา มีบริษัทเอกชนขอทุนเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งการให้ทุนจะเป็นเฉพาะในด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อมการเกษตร ด้านการบริหารจัดการการเกษตร และด้านการตลาด เป็นต้น

ส่วนผู้สนใจขอรับทุนวิจัย สามารถขอรับได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสวก. หรือส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ EPMS ได้ที่ www.arda.or.th โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ หรือติดตามข่าวสาร ผลงานวิจัยต่างๆ ได้จาก www.facebook.com/ardathai, www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017, Youtube : www.youtube.com/@ardathailand และบล็อกองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย http://blog.arda.or.th/

ติดตามข่าวสาร ผลงานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจ และการพัฒนา หรือขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสวก. ได้ที่เว็ปไซต์ https://www.arda.or.th/