วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง สร้างผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง เสริมรายได้เกษตรกร

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในกรณีของวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งประสบผลสำเร็จ สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร และเกิดการต่อยอดและแปรรูปผลผลิตอย่างหลากหลาย เกษตรกรได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

คุณปานเทพ สุวรรณมาลา ผู้จัดการและประธานแปลงใหญ่ เล่าว่า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งการทำนา ปลูกปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และยางพารา โดยเกษตรกรปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวมีราคาตกต่ำในบางช่วงเวลา ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีรายได้ลดลง จากนั้นเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในโครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ เรื่องการเลี้ยงผึ้ง เกษตรกรได้เรียนรู้กระบวนการเลี้ยงผึ้งตามหลักวิชาการ และประโยชน์จากการเลี้ยงผึ้ง ทำให้เกษตรกรนำแนวคิดความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเลี้ยงผึ้ง และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2560 และในปี 2564 ทางกลุ่มได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัท ผึ้งวังชิง จำกัด

ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิก 52 ราย มีการเลี้ยงผึ้งโพรง รวม 1,200 รัง หรือเฉลี่ย 23 รังต่อราย ซึ่งเกษตรกรสมาชิกได้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงผึ้งโพรง การแปรรูป รวมไปถึงการตลาด กลุ่มจึงได้มีการสร้างรังผึ้งเพิ่ม ได้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก มีทั้งเก็บไว้บริโภคกันเองในกลุ่ม และบรรจุจำหน่ายแบบขวด และได้มีการพัฒนาต่อยอดผลผลิตโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ น้ำผึ้งแบบขวด ผงชงดื่ม เซรั่มจากสมุนไพรธรรมชาติผสมกับน้ำผึ้ง โลชั่นบำรุงผิว สบู่ก้อน สบู่เหลว และแชมพู ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่าทั้งกลุ่มรวม 203,500 บาทต่อปี ด้านการจำหน่าย ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ทางกลุ่มจำหน่ายตรงให้กับผู้บริโภคทั่วไป ส่วนผลผลิตร้อยละ 40 จำหน่ายที่ตลาด ร้านค้า หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง สำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานออกร้านต่างๆ สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง และสำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา และแพลตฟอร์มออนไลน์ เฟซบุ๊ก : “ผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง” ภายใต้แบรนด์ “ผึ้งวังชิง”

ผลสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามเป้าหมายของแปลงใหญ่ 5 ด้านที่สำคัญ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด และที่สำคัญวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ โดยในแต่ละปีมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานกว่า 1,400 คนต่อปี ทั้งนี้ หากผู้ใดสนใจข้อมูลการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปานเทพ สุวรรณมาลา ประธานกลุ่ม โทร. 088-295-0682