ไอเดียเด็ด กระถางเพาะชำจากใบยางพารา ลดการใช้ถุงดำพลาสติก ดีต่อสิ่งแวดล้อม

โดยทั่วไป เกษตรกรนิยมใช้ถุงพลาสติกดำในการเพาะชำกล้าไม้ เช่น กล้าผัก ไม้ดอก ไม้ผล และยางพาราเมื่อย้ายกล้าไปปลูก มักแกะถุงดำออก มีเศษพลาสติกเหลือทิ้งจำนวนมากที่ยากต่อการย่อยสลาย ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

ด้วยปัญหาดังกล่าว ทำให้ทีมเยาวชนนักประดิษฐ์ของโรงเรียนบ้านปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกิดแนวคิดที่จะพัฒนากระถางเพาะชำจากใบยางพารา ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อลดการใช้ถุงดำพลาสติก ลดขยะพลาสติกที่เป็นมลภาวะของโลก และนวัตกรรมนี้อาจสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอนาคต

หลักการทำงาน

กระถางเพาะชำจากใบยางพาราเป็นกระถางที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยมีอายุการใช้งานประมาณ 3-4 เดือน เมื่อนำต้นกล้าของยางพาราหรือพืชชนิดอื่นๆ ไปเพาะชำในกระถางเพาะชำจากใบยางพารา เมื่อต้องการนำไปปลูกสามารถนำกระถางเพาะชำดังกล่าวลงหลุมปลูกได้เลยทั้งกระถาง โดยไม่ต้องนำต้นกล้าออกจากกระถางเพาะชำ

เนื่องจากกระถางเพาะซำจากใบยางพารา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับใบยางพาราแห้ง ขณะเดียวกัน นวัตกรรมนี้ยังเป็นแนวทางใหม่ที่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการปลูกยางพาราอีกด้วย

ผลงานนวัตกรรมนี้ ถูกนำเสนอในเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventors Awards ในงาน “วันนักประดิษฐ์” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หากใครสนใจนวัตกรรมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนบ้านปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เบอร์โทร. 045-660-351 และ 081-760-5852 หรือติดต่อทางอีเมล [email protected]