หนุ่มเลี้ยงวัว ถูกใจนวัตกรรม “รถตัดหญ้าระบบอัจฉริยะ” ลดใช้แรงงานในการกวาดเก็บหญ้า

การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ต้องปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการของสัตว์เลี้ยง เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมและลตต้นทุนค่าอาหารข้น โดยทั่วไป การปลูกหญ้าแพงโกล่าหรือการสร้างนาหญ้า เกษตรกรสามารถปลูกได้ทั้งพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน

เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกนาหญ้าในพื้นที่ลุ่มเช่นเดียวกับการทำนาข้าว นิยมปลูกหญ้าแพงโกล่า โดยใช้ท่อนพันธุ์อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากปลูกหญ้าแพงโกล่าไปแล้ว 8-10 วัน หญ้าแพงโกล่าจะเริ่มงอก สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกได้ เมื่อหญ้าแพงโกล่าอายุ 60 วัน และเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปได้ทุกๆ 40 วัน โดยตัดหญ้าสูงจากพื้นดิน 5-10 เชนติเมตร

กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายรัตนพล สำราญ และคณะ รวมทั้งครูที่ปรึกษา ได้แก่ นายธนวิทย์ อุมา นายซลอ พลนิล ต่างเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ จึงเกิดแนวคิดสร้าง “รถตัดหญ้าแพงโกล่า ขับเคลื่อน 3 ล้อ พร้อมระบบดูดหญ้า ไร้คนขับ” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ในการตัดหญ้าและดูดเก็บใบหญ้าแพงโกล่าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดการใช้แรงงานในการกวาดเก็บหญ้า

รถตัดหญ้าแพงโกล่า ขับเคลื่อน 3 ล้อ พร้อมระบบดูดเก็บหญ้า ไร้คนขับ มีโครงสร้างที่แข็งแรงและทำงานตัดหญ้าและมีระบบดูดเก็บหญ้าแพงโกล่าใส่ในตะแกรงที่ติดตั้ง พร้อมขับเคลื่อนโดยใช้การรีโมทการเคลื่อนที่ระยะไกล โดยใช้คนควบคุมรีโมท ในการบังคับการทำงานพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยใช้การชาร์จจากพลังงานสะอาดคือแผงโซลาร์เชลล์ เป็นตัวชาร์จไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่

เนื่องจากหญ้าแพงโกล่า เป็นหญ้าเสบียงอาหารสัตว์ในรูปหญ้าสด หญ้าแห้ง และหญ้าหมัก ที่ตลาดมีความต้องการสูง จึงเป็นสินค้าอาหารสัตว์ที่มีแหล่งตลาดรับซื้อที่แน่นอน เมื่อเกษตรกรมีรถตัดหญ้าแพงโกล่าขับเคลื่อน 3 ล้อ พร้อมระบบดูดเก็บหญ้า ไร้คนชับ ไปใช้ในแปลงเพาะปลูก สามารถช่วยเก็บเกี่ยวได้สะดวกรวดเร็ว สามารถนำไปขายให้กลุ่มคนเลี้ยงโคนม โคเนื้อ และกระบือได้

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ได้ส่งเสริม ชุมชนเกษตรกรบ้านผับแล้ง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีรายได้จากการปลูกหญ้าแพงโกล่าออกขายในรูปแบบหญ้าสดและหญ้าแห้ง ที่สามารถอัดก้อนสต๊อกไว้รองรับความต้องการของลูกค้าได้ตลอดทั้งปี นำมาซึ่งรายได้ที่ดี อาชีพที่มั่นคง ควบคู่ใปกับการพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตและจัดการหญ้าแพงโกล่าได้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ