มกอช. จับมือตลาดไท FAO สร้างการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย มั่นคงและยั่งยืน

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ร่วมด้วยคณะของ มกอช. และตลาดไท ให้การต้อนรับ นายฉู ตงหยู (H.E. Mr. QU Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมตลาดไท และประชุมหารือความร่วมมือในการผลักดันส่งเสริมการสร้างความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืนทางอาหาร เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ อาคารสำนักงานบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ มกอช. ได้รายงานกับคณะ FAO ถึงการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตร โดย มกอช. ร่วมกับสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย (TAWMA) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปปฏิบัติใช้สำหรับตลาดกลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standards Operating Procedure: SOP) เรื่อง การนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ผักและผลไม้สดมาประยุกต์ใช้สำหรับตลาดกลาง และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตร (มกษ.9069-2566) ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติทางการค้า และระยะที่ 2 การพัฒนาต้นแบบการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ในตลาดกลาง อีกทั้งเตรียมการและวางแผนสำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 3 คือเตรียมความพร้อมระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ

นอกจากนี้ ประเทศไทยโดยตลาดไทจะเป็นเจ้าภาพจัดงานสมาคมตลาดค้าส่งโลก (World Union of Wholesale Markets: WUWM) เพื่อแสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนผลักดันการผลิตสินค้าและการค้าให้เกิดความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable) ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นต่อผู้ค้าและผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567

โดยเรียนเชิญนายฉู ตงหยู (H.E. Mr. QU Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นเกียรติกล่าวปาฐกถา และเชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานดังกล่าวการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรการจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตร (มกษ.9069-2566) เพื่อให้มีการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพและมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารของสินค้าเกษตรในช่วงต้นของห่วงโซ่อุปทาน

โดยมาตรฐานดังกล่าวให้ข้อกำหนดการจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตรด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบคุณภาพตามขอบข่ายที่กำหนดไว้ กรณีที่มีการกำหนดชนิดสินค้าเกษตรที่ต้องเป็นไปตามคุณภาพที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรกำหนดไว้ต้องมีวิธีการจัดการดูแลคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ตามที่กำหนด และมีการกำหนดมาตรการควบคุม
ความปลอดภัยด้านอาหารบนพื้นฐานการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามที่กำหนดสำหรับพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เฉพาะที่ได้รับรอง รวมทั้งให้ข้อมูลผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตรให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหารและการจัดการข้อร้องเรียน

มกษ.9069-2566 ครอบคลุมข้อกำหนดการจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตรด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร สำหรับสินค้าเกษตรประเภทพืชอาหารและพืชสมุนไพรแต่ไม่ครอบคลุมตลาดกลางสินค้าเกษตรประเภทตลาดข้าวและพืชไร่ตามระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ ตลาดกลางสินค้าเกษตร (Agricultural Wholesale Market) หมายถึง สถานที่สำหรับซื้อหรือขายส่งสินค้าเกษตรในลักษณะสดหรือผ่านการจัดเตรียมเบื้องต้น (เช่น ตากแห้ง ตัดแต่ง ต้ม) ให้กับผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ซึ่งมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติดังนี้
1. การจัดการระบบคุณภาพของตลาดกลางสินค้าเกษตร
2. ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารต่อความปลอดภัยด้านอาหาร
3. การจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร
4. การจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของสินค้าเกษตร
5. การจัดการสินค้าเกษตรที่อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับ
6. สถานที่
7. สิ่งอำนวยความสะดวก
8. การจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์
9. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
10. การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ
11. การจัดการของเสีย
12. สุขลักษณะส่วนบุคคล
13. การให้ข้อมูลผู้ซื้อ
14. บันทึกข้อมูล


* สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดมาตรฐาน มกษ.9069-2566 ได้ที่นี้ QR Code
* มกอช. ได้มีการจัดทำมาตรฐานสินค้าที่เป็นมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผัก ผลไม้ ผักและผลไม้แห้ง เครื่องเทศ เห็ด พืชสมุนไพร ข้าว ธัญพืช ถั่ว และพืชเครื่องดื่ม สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ www.acfs.go.th รายชื่อมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ประกาศแล้ว ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566