ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ กับ วว. ง่ายๆ เพียง 6 ขั้นตอน ผ่าน “ระบบ Jump”

วว. เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มั่นคง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ “ให้เราเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน”

สนใจรับบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ หาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดนำไปผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคำแนะนำเพื่อนำไปผลิตสู่เชิงพาณิชย์

ขั้นตอนการเข้าร่วมรับบริการ วทน. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก วว. ผ่าน “ระบบ Jump”  https://tistrservices.tistr.or.th/  ดังนี้

1. สมัครสมาชิก โดยใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารและสมัครใช้บริการจาก วว.

2. สมัครใช้บริการ กรอกข้อมูลรายละเอียดที่จะขอใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมที่ วว. กำหนด

3. ขอใบเสนอราคา โดยเจ้าหน้าที่จะจัดทำใบเสนอราคาจัดส่งทางอีเมลหรือเรียกดูผ่านระบบ Jump

4. ใบแจ้งเก็บเงิน เจ้าหน้าที่จัดทำใบคำขอบริการและใบแจ้งเก็บเงินจัดส่งทางอีเมลหรือเรียกดูผ่านระบบ Jump

5. เข้าสู่กระบวนการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ /พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการจัดส่งตัวอย่างหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ

6. ส่งมอบผลวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ วว. จัดทำรายงานสรุปผลการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ พร้อมประเมินความพึงพอใจใช้บริการ

 

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่…

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Call Center โทร. 02-577-9000 กด 0

Facebook: TISTR Innovation Network

Line : ibs2217

Mobile No. 084-388-4227

Email: [email protected]

“ระบบ Jump” https://tistrservices.tistr.or.th/

วว. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้ประกอบการ