ศูนย์ฯ ภูพานส่งเสริมอาชีพ เพาะหนอนนกเป็นอาหารสัตว์ ขายได้กิโลกรัมละ 600 บาท

ในอดีต จังหวัดสกลนคร มีการบุกรุกทำลายป่าไม้ เกิดการชะล้างพังทลายของดินสูง ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเสื่อมลง ดินแห้งจัดและขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก ดินไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการทำกินได้ ทำให้ประชาชนมีฐานะยากจน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 เพื่อเป็นแบบจำลองหรือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตของภาคอีสาน ช่วยแก้ไขปัญหาของพื้นที่ภาคอีสานด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนในภูมิภาคอีสานอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาต่อยอดวงจรการประกอบอาชีพภายใต้บริบทคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ เช่น การเพาะเลี้ยงหนอนนกสำหรับเป็นอาหารโปรตีนให้แก่สัตว์ปีก ทั้งเป็ด ไก่ และนก เพื่อขยายผลสู่การเพาะเลี้ยงของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกไปพร้อมๆ กัน

นายรัฐพล ศรีบุญรมย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เปิดเผยว่า หนอนนก หรือ Mealworm เป็นหนอนที่เพาะเลี้ยงเพื่อเป็นโปรตีนที่มีชีวิตให้แก่สัตว์ปีก รวมถึงสัตว์ป่าคุ้มครองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ เช่น ไก่ฟ้า เป็นต้น

หนอนนกพ่อแม่พันธุ์มีลำตัวสีดำ หลังผสมพันธุ์แล้วตัวผู้จะตาย จากนั้นตัวเมียก็วางไข่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ โดยจะฟักเป็นตัวอ่อนและเข้าสู่ระยะหนอนซึ่งใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง แล้วลอกคราบเป็นดักแด้ประมาณ 1 อาทิตย์ ก็จะวนกลับมาเป็นพ่อแม่พันธุ์อีกครั้ง รวมแล้ววงจรชีวิตจะใช้เวลาประมาณ 55-85 วัน

หนอนนกพ่อแม่พันธุ์ ตัวจะมีสีดำ

การนำหนอนนกไปเป็นอาหารสัตว์นั้น อยู่ในช่วงอายุประมาณ 1 เดือน ถูกใช้เป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนให้แก่สัตว์ปีกเพิ่มเติมจากอาหารเม็ด ช่วยให้สัตว์ปีกมีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโตได้ขึ้นดี สามารถขยายผลไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงนกสวยงาม

ปัจจุบัน อาชีพการเพาะหนอนนก สร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านได้อีกหนึ่งช่องทาง สินค้าขายดีเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถขายหนอนนกในราคากิโลกรัมละ 600 บาท หรือขีดละ 60 บาท อายุประมาณ 1 เดือน ก็ขายได้แล้ว การเพาะเลี้ยงง่ายและประหยัด โดยให้อาหารจากเศษผลไม้ตามฤดูกาล หรือรำข้าวสาลี สำหรับเกษตรกรที่สนใจการเพาะเลี้ยงหนอนนก สามารถติดต่อศึกษาดูงานได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 042-712-975