กรมส่งเสริมสหกรณ์ ย้ำบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เต็มประสิทธิภาพ ดูแลพี่น้องเกษตรกรสมาชิกทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และสหกรณ์ใหม่

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรม เอ็ม บูทิค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

โอกาสนี้ อธิบดีฯ ได้มอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลให้แก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่ได้รับรางวัลการประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อธิบดีฯ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เป็นแหล่งทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทุกประเภทในการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งเป็นทุนหมุนเวียนในการให้กู้แก่สมาชิก การรวบรวมผลผลิต การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ปัจจุบัน กพส. เติบโตขึ้นตามลำดับ มีเงินทุนดำเนินงาน มากกว่า 7,000 ล้านบาท

ดังนั้น จึงขอให้ช่วยกันดูแลเงิน กพส. ใช้เพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรสมาชิกทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอเน้นย้ำนโยบายการบริหารจัดการเงิน กพส. ให้บริหารจัดการทุนหมุนเวียน กพส. ให้เต็มประสิทธิภาพ โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และสหกรณ์ใหม่ ขอให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ วิเคราะห์สหกรณ์ที่มีศักยภาพ สหกรณ์กลุ่มใหม่สนับสนุนให้เข้าถึงเงิน กพส. โดยไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหาย รวมทั้งการวิเคราะห์การใช้กู้สหกรณ์ต้องนำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการให้กู้ และเข้าไปแนะนำให้ความรู้ในการดำเนินการ

ทั้งนี้ จะต้องวิเคราะห์สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ ต้องดูความเป็นไปได้ของแผนการกู้เงิน ตลอดจนดูศักยภาพความสามารถของสหกรณ์ในการชำระหนี้ด้วย รวมทั้งจะต้องมีการกำกับ ติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยต้องติดตามไปจนตัวสมาชิกที่กู้เงินไปด้วย ทั้งนี้ ขอให้ติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และสนับสนุนให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกในการลดต้นทุนการประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ด้วย

นอกจากนี้ โครงการพักหนี้เกษตรกร ขอให้ร่วมกันสร้างความเข้าใจแก่สหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนตามแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนในสหกรณ์ และเมื่อสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จะมีเงินสดมาหมุนเวียนในสหกรณ์ และสหกรณ์จะต้องดำเนินการควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้สามารถฟื้นตัว มีเงินมาชำระหนี้ และฝึกให้สมาชิกให้สามารถมาช่วยเหลือตนเองให้ได้ จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป

สำหรับโครงการสัมมนาผู้บริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2567 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ผู้บริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ รวม 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ บทบาท และภารกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ นโยบายการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์