“BEDO” เปิดศูนย์เรียนรู้ธุรกิจชีวภาพ จ.น่าน

“BEDO” เปิดศูนย์เรียนรู้การประกอบธุรกิจชีวภาพ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เร่งผลักดันทุกมิติให้สอดรับทิศทางการพัฒนาแนวใหม่ของโลก พร้อมยกระดับให้มีศักยภาพได้อย่างยั่งยืน

ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การประกอบธุรกิจชีวภาพ โดยมี นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจชีวภาพ เจ้าหน้าที่ BEDO นายโชติ ข่มแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน นางพัชรพร อินนะลา ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเพียง ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และผู้แทนจากชุมชนเครือข่ายจังหวัดน่าน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พอเพียงร่วมใจสันติสุข วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปมะไฟจีนบ้านกอก เข้าร่วมงาน

พร้อมด้วย นายชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน และ นางสาวศิรินันท์ สารมณฐี ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน นำเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร โรงงานผลิตเครื่องสำอาง โรงงานผลิตชาเชียงดา โรงงานผลิตสารสกัดสมุนไพร ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ กล่าวว่า ทิศทางการพัฒนาแนวใหม่ของโลก ให้ความสำคัญกับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกด้าน ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และการสร้างระบบสนับสนุนสำหรับวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างเป็นระบบและให้มีประสิทธิภาพ

ดร.ธนิต กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2567 นี้ BEDO จึงมีเป้าหมายสำคัญคือ การยกระดับชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้การประกอบธุรกิจชีวภาพที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ คือด้านวัตถุดิบ กลางน้ำ คือด้านการผลิตและสร้างมาตรฐาน รวมถึงปลายน้ำ คือด้านการตลาด รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนในลำดับต่อไป คือศูนย์สารสกัดจากความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกันนั้นยังได้สนับสนุนชุมชนที่มีศักยภาพให้เป็น “ศูนย์พัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพชุมชน” หรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอีกด้วย

“ชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน แห่งนี้เป็นหนึ่งในหลายชุมชน ที่ BEDO ตั้งเป้าหมายเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการยกระดับทั้งคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยการใช้เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การประกอบธุรกิจชีวภาพ ในวันนี้ โดยชุมชนแห่งนี้มีความโดดเด่นในด้านการนำสารสกัดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิก รวมถึงยังมีแนวทางที่สามารถยกระดับให้มีศักยภาพได้อย่างยั่งยืน” ดร.ธนิต กล่าวย้ำ