แปลงใหญ่มังคุดตำบลแสลง จันทบุรี ชู 5 นวัตกรรมลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โกยรายได้ปีละ 17 ล้านบาท

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดตำบลแสลง เกิดจากการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จำนวน 53 ราย เมื่อปี 2561 มีพื้นที่ปลูกมังคุดรวม 663 ไร่ มีพื้นที่ปลูกมังคุดเฉลี่ย 13 ไร่ต่อครัวเรือน โดยมี นายเด่น หลิวอ๋ง เป็นประธานแปลงใหญ่

จากการดำเนินงานของกลุ่มในระยะที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่

1. กลุ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้บริหารจัดการภายในสวน ประหยัดเวลาและลดต้นทุนจากการจ้างแรงงาน รวมถึงผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 5 คือ 11,980 บาทต่อไร่ต่อปี จากเดิมที่มีต้นทุนเฉลี่ย 12,650 บาทต่อไร่ต่อปี

2. ทางกลุ่มได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์มาบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก สามารถเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 6 คือ 478 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี จากเดิมที่มีผลผลิตเฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

3. ยกระดับคุณภาพสินค้า สมาชิกกลุ่มทุกคนผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และต่ออายุใบรับรองเพื่อเป็นมาตรฐานรับรองผลผลิตของแปลงใหญ่ยกระดับ โดยกลุ่มได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐานผลผลิตตามความต้องการของตลาด

4. ด้านการตลาด กลุ่มเป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปเพื่อนำมาคัดเกรด ซึ่งผลผลิตทั้งหมดทางกลุ่มจำหน่ายให้กับล้งในพื้นที่ ผลผลิตตกเกรดนำไปแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม ในรูปแบบ “มังคุดกวน” เป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบล

5. ทางกลุ่มมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยให้บริการเช่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆ แก่สมาชิกกลุ่ม ทำให้กลุ่มเกิดรายได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนแรงงานของสมาชิก และลดเวลาการขนส่งทำให้มังคุดมีคุณภาพดีเมื่อมาถึงกลุ่มเพื่อรวบรวมรอการจำหน่าย

นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งในกลุ่มวิสาหกิจตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการผลิตมังคุดคุณภาพพร้อมแปรรูป กลุ่มมีศักยภาพการผลิตในพื้นที่ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และประสบผลสำเร็จในการยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่ สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่ม 17 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดตำบลแสลงยังพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงกับความต้องการตลาด โดยส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตด้วยการเข้าร่วมการอบรมและการเรียนรู้จากสมาชิกต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งได้มีการเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด พัฒนาระบบประมูลมังคุด รวบรวม กระจายผลผลิต และการขยายช่องทางการจำหน่าย รวมถึงการพัฒนาการผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า หากท่านใดที่สนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตมังคุดของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สามารถสอบถามได้ที่ นายเด่น หลิวอั๋ง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ โทร. 080-638-4919