แอโร โดรน ร่วมกับ สภาเกษตรกรนครนายก และพัฒนาที่ดินนครนายก ร่วมทำ MOU สนับสนุนการทำนาแบบไม่เผาฟาง และทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีโดรนเกษตร

ในการพ่นสารสลายตอซังหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 และแอโร โดรนได้สาธิตการบินในแปลงตัวอย่างของเกษตรกร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ แอโร โดรน สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มทักษะการบินมืออาชีพ และทักษะการซ่อมบำรุง โดยได้มีการฝึกอบรมนักบินมากว่า 1,000 ราย ใน 27 จังหวัด