“เลย” ถกแผนรับประชาคมอาเซียน เพิ่มศักยภาพเกษตรกรไม้ดอก-ผล

เลย – เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงาน กำหนดทิศทางการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลยเผยว่า เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

กิจกรรมดังกล่าวกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรภายใต้แผนงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารงานจังหวัดและอำเภอแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มพูนทักษะเกษตรกร ให้เกิดการผลิตพืชที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของตลาด พร้อมทั้งมีการพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร การวิเคราะห์ การวางแผน และการกำหนด เป้าหมายการผลิต

ประกอบด้วย การบรรยายเชิงวิชาการ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้แทนจากบริษัทเอกชน และผู้แทนรัฐวิสาหกิจ กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาดและการส่งออกจากผู้แทนองค์กรรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน และกิจกรรมการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมจากเกษตรกรที่เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในระดับจังหวัด และร่วมกันในการวิเคราะห์ การวางแผน และการกำหนดเป้าหมายการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเลย

โดยกำหนดพืชเศรษฐกิจต้นแบบ 6 ชนิดพืช ได้แก่ มะม่วง มะคาเดเมีย แก้วมังกร กล้วย สับปะรด และไม้ดอก-ไม้ประดับ ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลยที่สร้างรายได้ไปสู่การส่งออก เข้าสู่ตลาดการค้าอาเซียน ตลอดจนเพื่อการต่อยอดเป็นสินค้าที่จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นของฝาก ของที่ระลึก หลังจากเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลยต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด