กรมประมง…เร่งส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ !!! พัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทย พร้อมก้าวสู่ Young Smart Farmer

กรมประมงเร่งส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้การดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Young Smart Farmer ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ศพจ.) จำนวน 24 แห่ง ทั่วประเทศ

โดยมุ่งยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะการทำการเกษตรสมัยใหม่ และสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์น้ำจืดและการวางแผนการตลาด นำไปสู่การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่นี้ยังมีจำนวนน้อย แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น การส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง

จึงเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็น Young Smart Farmer กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer เป็นการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 300 ราย

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ศพจ.) จำนวน 24 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ ศพจ. แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรธานี หนองคาย นครพนม ศรีสะเกษ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี สิงห์บุรี ราชบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี

คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุระหว่าง 17-45 ปี เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) มีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นของตัวเอง และมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่ ศพจ. รับผิดชอบ ซึ่งในหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer” จะจำแนกเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่ม A คือ กลุ่มที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาสู่ Young Smart Farmer ได้ 2. กลุ่ม B คือ กลุ่มเกษตรกรที่มีความรู้ ความพร้อม และศักยภาพในระดับพื้นฐาน และ 3. กลุ่ม C คือ กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้และมีความต้องการพัฒนาศักยภาพ

โดยจะมีการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อการอบรมประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) การบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำและวางแผนการตลาด การวางแผนการจัดการฟาร์ม ทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตลอดจนการศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ เป็นต้น

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมประมงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพประมง สู่การเป็น Young Smart Farmer โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โครงการส่งเสริมอาชีพประมงนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน

นอกจากนี้ จะเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อนำไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง โทร. 02-562-0426