คึกคัก น่าน-เปิดงาน “น่านเมืองกาแฟ” 3-5 พ.ค. 2567 ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน ประสบความสำเร็จคนสนใจจำนวนมาก

คึกคัก น่าน-เปิดงาน “น่านเมืองกาแฟ” 3-5 พฤษภาคม 2567 ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน ประสบความสำเร็จคนสนใจจำนวนมาก งานจัดภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมหลัก พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมกาแฟน่านสู่ตลาดสากล คอนเซ็ปต์งานคือ “Let the Coffee Talk to you ให้กาแฟพูดกับคุณ” มีผู้ประกอบการการกาแฟผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ร่วมโครงการ 20 ราย จาก 7 พื้นที่ ใน 6 อำเภอ กระตุ้นเศรษฐกิจ สานต่อความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมกาแฟน่านให้เป็นจังหวัดที่ผลิตกาแฟที่ดีที่สุด

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ลานข่วงน้อย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด “น่านเมืองกาแฟ” ที่จัดขึ้น ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการ เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมหลัก พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยกิจกรรมย่อย การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมกาแฟน่านสู่ตลาดสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน

นายชัยนรงค์ เปิดเผยว่า จังหวัดให้ความสำคัญให้เกษตรกรผลิตกาแฟที่มีคุณภาพดี จึงได้ส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถของพี่น้องเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพา ช่วยเหลือ และเชื่อมโยงตลาด ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นำมาซึ่งการพัฒนาและก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ให้มีการพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการต่อยอดเข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศได้

จากการติดตามข้อมูลการตลาดกาแฟโลก ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยอีก 5 ปี คาดว่าปี 2024 จากความนิยมและปริมาณการบริโภคที่เพิ่มขึ้น และการปรับตัวของตลาด ซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การเติบโตของชนชั้นกลางทั่วโลก กระแสความนิยมของกาแฟสด การพัฒนาของตลาดกาแฟพรีเมี่ยม การขยายตัวของธุรกิจกาแฟแบบแฟรนไชส์

ปัจจุบันภาพรวมตลาดกาแฟพรีเมี่ยม อยู่ที่ 20,000 ล้านบาท คิดเป็น “Specialty Coffee” ประมาณ 2,000 ล้านบาท หรือราว 10% ของตลาดทั้งหมด จากการเติบโตของตลาดกาแฟไทย เป็นโอกาสดีของกาแฟน่านร่วมเจาะตลาด ภายใต้การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมจังหวัดให้กับผู้ประกอบการ

ทางด้านนางสาวนิลเนตร กล่าวว่า งานกิจกรรม “น่านเมืองกาแฟ ภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมหลัก พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมย่อย การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมกาแฟน่านสู่ตลาดสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 NAN CUPPING SPECIAL ONCE ภายใต้แนวคิด “Let the Coffee Talk to you” ให้กาแฟพูดกับคุณ”

ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” ให้ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้

มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจของภาคบริการ ส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งประเทศ โดยได้มอบหมายให้จังหวัด สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ และประชาชนทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise:SE) เพื่อการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตลอดต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ การเกษตรถือเป็นกลไกต้นทางในการสร้างผลผลิต สู่การแปรรูป และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอันเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาด ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบริการต่างๆ รวมถึงตลาดอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้

งานกิจกรรม “Nan Cupping Special Once น่านเมืองกาแฟ : กิจกรรมย่อย การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมกาแฟน่านสู่ตลาดสากล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 วัน ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-21.00 น. ณ ลานกิจกรรมข่วงน้อย (ถนนคนเดินเมืองน่าน) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ภายในงานมีกิจกรรม

1. การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำ รสชาติ สัมผัส และประสบการณ์กาแฟ ในรูปแบบ Coffee Talk ภายใต้แนวคิด Let the Coffee Talk to you เพื่อบอกเล่าเรื่องราวกาแฟน่าน ผ่านแขกพิเศษ ที่คร่ำหวอดในวงการกาแฟ ในปัจจุบัน

2. การจัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กาแฟน่าน ภายใต้โครงการ จำนวน 20 ราย และสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย

3. การจัดนิทรรศการการพัฒนา การผลิต การแปรรูปกาแฟ และผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโครงการ จำนวน 20 ราย 20 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมเครือข่ายกาแฟน่าน 7 พื้นที่การเกษตร ได้แก่ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย และอำเภอเมือง

4. กิจกรรมการแสดงบนเวที/กิจกรรมการประกวด ประกอบด้วย

1. การโหวตกาแฟในดวงใจ Coffee X Product

2. การแข่งขันร่วมสนุกเพื่อความบันเทิง

3. การแสดงดนตรีคลาสสิค และกิจกรรมเด็กนักเรียนในจังหวัด

4. กิจกรรมส่งเสริมการขายประจำวัน

ทั้งนี้ ผลจากการจัดงาน 3 วัน ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจจากประชาชน เกษตรกร   ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ และนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในงานเป็นที่น่าพอใจ