“บางจาก” สนับสนุนงานวิจัย วช.สู่การใช้ประโยชน์จริง

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม “บันทึกความร่วมมือ ในการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์” ระหว่าง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สร้างโอกาสและนวัตกรรมใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ กล่าวว่า “บางจาก” ได้คัดเลือกผลงานวิจัยจำนวน 2 ชิ้นได้แก่ ‘ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน’ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ‘ระบบแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ในโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มเพื่อให้ประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าสูงสุด’ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเคยได้รับรางวัลนานาชาติในงาน “45th International Exhibiton of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มาเป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าและเป็นประโยชน์กับประเทศไทย ความสำเร็จของผลงานทั้งสองชิ้นนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันและยกระดับให้ผลผลิตจากผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ต่อประเทศ

อุปกรณ์แจ้งเตือนให้ทำความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อให้ประสิทธิภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุด เป็นผลงานของ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อุปกรณ์แจ้งเตือนให้ทำความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อให้ประสิทธิภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุด โดยเป็นตัวติดตามวัดผลกระทบจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ ที่มาปิดบังผิวรับแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่ำลง ทั้งนี้เพื่อให้มีเครื่องแจ้งเตือนที่เหมาะสมในการล้างทำความสะอาดผิวเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุด และลดค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดผิวเซลล์แสงอาทิตย์ในกรณีที่แผงโซล่าร์เซลยังคงทำงานที่ประสิทธิภาพดีอยู่

ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน เป็นผลงานของ ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน เป็นอุปกรณ์ควบคุมการปรับแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ให้ตั้งฉากกับทิศทางของรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบตลอดเวลา โดยอาศัยศักย์ไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กในการตรวจหาตำแหน่งของดวงอาทิตย์เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ของระบบติดตามดวงอาทิตย์ ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์นี้สร้างขึ้นโดยใช้อุปกรณ์พื้นฐานและมีการต่อวงจรที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน