9101 โครงการดีของรัฐ ที่สร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน แก่ลำไยนอกฤดูที่แม่ทา จังหวัดลำพูน

การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ลำไยนอกฤดูของ ต.ทากาศเหนือ อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีพื้นที่ 3,876 ไร่ สมาชิก 491 ราย เกษตรกรมีความต้องการวางท่อเพื่อส่งน้ำจากบ่อเจาะน้ำบาดาลไปยังสวนลำไยของสมาชิก เพื่อใช้ในการจัดการวางแผนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งปริมาณผลผลิตลำไยนอกฤดู ซึ่งโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ได้ต่อยอดและสามารถแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของชุมชนจนประสบความสำเร็จ ทำให้สมาชิกมีแหล่งน้ำเพียงพอในการทำลำไยนอกฤดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าสามารถจำหน่ายผลผลิตและสร้างรายได้แก่ชุมชนปีละ 400 ล้านบาท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายว่า รัฐบาลมีแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการใช้แนวทางพลังประชารัฐ คือ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ รวมทั้งยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา พร้อมนี้พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯได้พระราชทานไว้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน โดยให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบการฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียน T&V System ขับเคลื่อนนโยบายและโครงการดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศ  9101 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนใน ศพก. หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219 แห่ง โดยมีเป้าหมายเกษตรกร ประมาณการจำนวนเกษตรกรชุมชนละ 500 ราย รวมเกษตรกร 4,550,500 ราย ซึ่งลักษณะของโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1 ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช 2 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3 ด้านการจัดการศัตรูพืช 4 ด้านฟาร์มชุมชน 5 ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 6 ด้านปศุสัตว์ 7 ด้านประมง 8 ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน 9 ด้านการเกษตรอื่นๆโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,895,363,600 บาท และระยะดำเนินการโครงการ เดือนกรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2560

แหล่งน้ำจากบ่อเจาะน้ำบาดาล มีทั้งหมด 8 บ่อ สามารถให้น้ำเพียงพอในพื้นที่ 3,876 ไร่

สำหรับพื้นที่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ ว่าที่ร้อย ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าได้ดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จำนวน 961 ชุมชน 3,110 โครงการ งบประมาณ 1,966 ล้านบาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ลำไยนอกฤดู)วางระบบท่อน้ำ ของชุมชนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ลำไยนอกฤดูของ ต.ทากาศเหนือ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้เกษตรกร 11 หมู่บ้าน จำนวน 491 ราย พื้นที่ 3,786 ไร่ มีแหล่งน้ำเพียงพอในการผลิตลำไยนอกฤดูและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์ สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของเกษตรกร สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ พร้อมนี้ลดปัญหาหมอกควันจากการเผาใบไม้และเศษวัสดุหลังจากการตัดแต่ง โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย เป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งอนุรักษ์และสร้างความสมดุลย์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายดำรง จินะกาศ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และเกษตรแปลงใหญ่ลำไยนอกฤดู อ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกษตรกรของชุมชนแห่งนี้ ได้ทำลำไยนอกฤดูและประสบปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งทางชุมชนได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ตั้งแต่การสร้างอ่างเก็บน้ำ การติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำ การวางท่อน้ำส่งเข้าสวน การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล แต่ไม่สามารถแก้ไขได้สมบูรณ์ทั้งระบบและในปี 2560 นี้ รัฐบาลได้มีโครงการ 9101ฯทางชุมชนจึงได้จัดเวทีจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ลำไยนอกฤดู)วางระบบท่อ ระยะทางรวมทั้งหมดกว่า 40 กิโลเมตร โดยต่อจากแหล่งน้ำของบ่อเจาะน้ำบาดาล 8 แห่ง และได้เสนอความต้องการต่อคณะกรรมการฯพร้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,814,200 บาท โดยเป็นค่าวัสดุ 1,062,680 บาท และค่าแรงงาน 751,520 บาท ทำให้ความฝันที่จะได้น้ำเข้าสวนลำไยเป็นจริงจากการรอคอยถึง 10 ปี ซึ่งผลผลิตลำไยนอกฤดูของแปลงใหญ่นี้ ประมาณ 5,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท

พื้นที่แปลงใหญ่ลำไยนอกฤดู

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นับว่าเป็นโครงการที่ดีของรัฐบาล ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของชุมชนและมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ สร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั้งยืน ให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไยนอกฤดู ต.ทากาศเหนือ อ.แม่ทา จ.ลำพูน