ครม.ไฟเขียวปรับโครงสร้างราคา-ภาษีเหล้า-บุหรี่ มีผลบังคับใช้ 16 ก.ย.

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีสรรพสามิต เพื่อกำหนดอัตราภาษีสุราและยาสูบภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สรรพสามิตฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 ก.ย.2560 โดยหลักการในการจัดเก็บภาษีสุรา คือ ไม่เก็บเฉพาะภาษีตามมูลค่าเท่านั้น แต่เก็บตามดีกรีของแอลกอฮอลล์ จากเดิมเก็บตามอัตราราคาหน้าโรงกลั่น ปัจจุบันเก็บตามอัตราราคาขายปลีก ขณะที่หลักเกณฑ์ในการเก็บภาษีบุหรี่ คือ เก็บตามอัตรามูลค่าและอัตราต่อมวน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงการคลังอธิบายหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนทันทีที่มีการประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งเรื่องสุรา บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด