“นาแปลงใหญ่” เวิร์ก เกษตรกรรายได้เพิ่ม

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2560 ว่า ปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 2,548 แปลง พื้นที่กว่า 3.38 ล้านไร่ เกษตรกร 248,999 ราย มีการผลิตสินค้า 10 กลุ่ม ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผักและสมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอก หม่อนไหม แมลงเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งผลการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าการส่งเสริมพื้นที่แปลงใหญ่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 4,864.94 ล้านบาท โดยแปลงใหญ่ของภาคเอกชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,241-1,565 บาท/ไร่ ขณะที่แปลงใหญ่ของภาครัฐ มีรายได้เพิ่มขึ้น 992-1,168 บาท/ไร่

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าใน ปี 2561 มีแผนเร่งสานต่อการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ โดยจะถ่ายโอนภารกิจด้านผู้จัดการแปลงให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแปลงและเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพิ่มความเข้มแข็ง เร่งจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มแปลงใหญ่สินค้าเกษตรอื่นๆ และพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน เชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยจะเร่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ให้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC)