ม.ทักษิณ เผยที่มารง.ต้นแบบแปรรูปยาง

ว่าที่ร.ต.ดร. พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดเผยถึงกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคายางพาราและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ตามโครงการโรงงานต้นแบบเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราส่งออกแทนการส่งยางดิบ และศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา ซึ่ง ม.ทักษิณจัดตั้งขึ้น ว่า โครงการและศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ยางพาราในประเทศเพียง 14 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนยางพาราที่ผลิตได้
ทั้งนี้ ด้วยปัจจัยต่างๆ อาทิ ขาดการวิจัยและพัฒนายางที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ขาดบุคลากรและหน่วยงานด้านยางพาราที่มีความรู้ ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ยาง วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมยังไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยยางพารา ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจฯ แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศได้
“รัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณให้คณะวิศวกรรม ศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ขณะนี้การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและทดลองเดินเครื่องโดยผลิตยางแผ่นรองพื้น ปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น คณะจึงได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราต่อไป” ว่าที่ร.ต.ดร.พลกฤษณ์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด