ครม.อนุมัติ 1.4 พันล้าน ให้ชาวนาเปลี่ยนใจปลูกข้าวโพด 2 พันบาท/ไร่

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงินงบประมาณ 1,421.96 ล้านบาท แบ่งเป็น งบอุดหนุนปัจจัยการผลิตส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังหน้าไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ รวมพื้นที่ 7 แสนไร่ เป็นเงิน 1,400 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 4.7 หมื่นราย และงบดำเนินงานจำนวน 21.96 ล้านบาท เพื่อเบิกจ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมเกษตรกรการตรวจสอบแปลงของคณะทำงานระดับตำบล การอบรมเกษตรกรการจัดงานวันสาธิต และสรุปบทเรียนของการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน การบริหารงานโครงการและประเมินผล

ทั้งนี้ ในที่ประชุมครม. เห็นด้วยกับการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเพื่อทดแทนการปลูกข้าวในรอบ 2 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 6-8 ล้านตัน/ปี แต่ประเทศไทยผลิตได้เพียง 4-5 ล้านตัน/ปี กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลไม่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างการเพาะปลูกและฤดูกาลให้ตรงกับช่วงที่อุตสาหกรรมต้องการและเกษตรกรขายได้ในราคาที่สูงขึ้น

ส่วนระยะเวลาดำเนินการเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถสมัครเข้าร่วมดครงการได้ตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.2560 และ ตรวจสอบคุณสมบัติและเริ่มเพาะปลูกได้ในเดือนพ.ย. 2560-ม.ค. 2561 และสามารถเก็บเกี่ยวได้เม.ย. 2561

สำหรับพื้นที่ดำเนินการจะดำเนินการในพื้นที่เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลางในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ทดแทนพื้นที่นาปรังในเขตชลประทาน หรือแหล่งน้ำอื่นที่มีน้ำตลอดฤดูการเพาะปลูก ในพื้นที่ 31 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี

ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี และภาคตะวันตก 1 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์