สกศ. หนุนต่อยอด-ตั้งศูนย์เรียนรู้ ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้ “ครูภูมิปัญญา”

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สกศ. ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทยสาขาต่างๆ มาแล้ว 7 รุ่น มีครูภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการยกย่องเชิดชูแล้วกว่า 400 คน และในปีนี้จะประกาศเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 8 อีก 54 คนนั้น เท่าที่ศึกษาข้อมูลของครูภูมิปัญญา พบว่าทุกท่านต่างมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว ที่ผ่านมา สกศ.ทำได้เพียงสรรหาแล้วยกย่องเชิดชูเกียรติเท่านั้น ทั้งๆ ที่ครูภูมิปัญญาไทยทุกคนล้วนมีองค์ความรู้ที่ดี ที่ควรเผยแพร่ออกไปให้กว้างมากกว่านี้

สกศ.จึงต้องการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ของครูภูมิปัญญาไทย ที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการในลักษณะของสถานศึกษารูปแบบหนึ่งตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยจัดทำเป็นกฎกระทรวงว่าด้วยศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย เพื่อให้ สกศ.เข้าไปสนับสนุนให้ศูนย์การเรียนรู้เหล่านั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ตลอดจนจัดทำเครือข่ายทางวิชาการ พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม พัฒนาหลักสูตรและสื่อแนวทางการจัดการเรียนการสิน เพื่อให้ สกศ.เข้าไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของครูภูมิปัญญาได้ด้วย

ที่ผ่านมาเรามีครูภูมิปัญญาจำนวนไม่น้อยที่มีองค์ความรู้และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จนมีความเข้มแข็ง ขณะที่บางคนก็มีภูมิปัญญาสูงมากแต่ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน หรือขาดปัจจัยที่จะต่อยอดองค์ความรู้

หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก สำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเป็นในรูปแบบการศึกษาทางเลือกตามมาตรา 12 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่เป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเทียบโอนความรู้ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ตนตั้งใจทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3-4 เดือนนี้ เพื่อเป็นการแสดงพลังของครูภูมิปัญญาและช่วยสืบสานงานของครูภูมิปัญญาต่อไปได้

“หากครูภูมิปัญญาคนใดคิดว่ามีความพร้อมที่จะเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ ขอให้แสดงความจำนงมาที่ สกศ. เมื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แล้ว และขณะนี้ สกศ.กำลังจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่ครูภูมิปัญญาไทยด้วย” นายชัยพฤกษ์กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560