มน.ร่วมวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์-สิ่งแวดล้อม

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการที่ครอบคลุมองค์ความรู้และยุทธศาสตร์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านนิเวศวิทยาดิน น้ำ ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ การเก็บกักและปลดปล่อยคาร์บอน การวิเคราะห์การตอบสนองทางชีวภาพต่อภาวะอากาศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการและฟื้นฟูมลภาวะทางอากาศทางดินและทางน้ำ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดการขยะและของเสียอันตราย
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด