กยท. เปิดตัวรองผู้ว่าการฯ คนใหม่ เป็นคนในของ กยท. นั่งแท่นปฏิบัติงานด้านบริหาร

กยท. เปิดตัวรองผู้ว่าการฯ คนใหม่ เป็นคนในของ กยท. นั่งแท่นปฏิบัติงานด้านบริหาร

การยางแห่งประเทศไทย เปิดตัวรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนใหม่ นั่งปฏิบัติงานด้านบริหาร เตรียมนำแผนงานไปปฏิบัติเพื่อวางกรอบการทำงานปี 61

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. รับสมัครรองผู้ว่าการฯ โดยเปิดรับผู้มีคุณสมบัติทั้งจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ผลที่ได้มีการแต่งตั้งนายสุนันท์ นวลพรหมสกุล เป็นรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร ซึ่งเป็นบุคลากรภายในของ กยท. นับว่ามีความรู้และเข้าใจ รวมถึงความสามารถในการดำเนินงานขององค์กรอยู่แล้ว ที่สำคัญ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อ กยท. พร้อมรับมือกับการทำงานที่ปัจจุบันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม สอดคล้องตามสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาทุกท่านต่างเห็นถึงวิสัยทัศน์ของรองผู้ว่าการฯ ในการที่จะปฏิบัติงานเพื่อ กยท. จึงผ่านการคัดเลือกมาตำรงตำแหน่งในวันนี้

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร กล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยฝ่ายแรกคือฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ในอันดับแรกต้องติดตามเรื่องยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นงานนโยบายรัฐที่จะต้องเร่งดำเนินการภายใต้การกรอบการทำงานเพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบครบวงจร ในส่วนของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทุกส่วนงาน เน้นการนำระบบมาใช้ ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้นำระบบไอทีเข้ามาใช้ให้มากขึ้น อีกส่วนที่สำคัญคือเรื่องของฐานข้อมูล ที่จะต้องมีความสอดคล้องกับทุกส่วนงาน สามารถเชื่อมโยงและสืบค้นได้ทั้งกระบวนการ สำหรับในส่วนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสำคัญเป็นเรื่องของโครงสร้างขององค์กร ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานที่ต้องมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับภารกิจองค์กร โดยทั้งหมดได้เตรียมดำเนินการนำแผนงานไปปฏิบัติเพื่อวางกรอบการทำงานปี 61 ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

ปี 2561 นี้ ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายของ กยท. ในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเพื่อความมั่นคง เพราะนับจากนี้ไป โครงสร้างองค์กรจะมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบางส่วนเพื่อความเหมาะสมในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กร รวมไปถึงการให้ประโยชน์ในการบริการเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางด้วยเช่นกัน” รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย