เคลียร์ชัดๆ ปัญหาลงทะเบียนครอบครองโดรน กับสำนักงาน กสทช.

1. การลงทะเบียนโดรนกับ สำนักงาน กสทช. เป็นการลงทะเบียน “ครอบครอง” ฉะนั้นหากใครบังคับบิน ต้องไปลงทะเบียน “ขับขี่” ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วย

2. กรณีหากไปลงทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน กสทช. เพราะสำนักงานการบินพลเรือนฯ จะส่งข้อมูลมาที่สำนักงาน กสทช.

3. หากลงทะเบียนครอบครองกับสำนักงาน กสทช. แล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขับขี่กับสำนักงานการบินพลเรือนฯ จะยังไม่สามารถบังคับบินได้

4. ไม่มีการจัดส่งเอกสารลงทะเบียนครอบครองทางอีเมล์ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมายืนยันตัวตนเท่านั้น กรณีมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องให้นำบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะมาด้วย

5. กรณีโดรนที่ประกอบเอง ต้องนำโดรนมายังสำนักงาน กสทช. ด้วย

6. กรณีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครอง ต้องมาลงทะเบียนครอบครองที่สำนักงาน กสทช. เช่นกัน แต่การลงทะเบียนต่าง ๆ จะเป็นแบบฟอร์มภาษาไทย สามารถมอบฉันทะให้คนไทยดำเนินการแทนได้

7. สามารถเดินทางไปยังสำนักงาน กสทช. เขต/ภาค ได้ในเวลาราชการตั้งแต่ 08.30-16.30 น. หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่คอลเซนเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 1200

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์