เกษตรเล็งเสนอ นบข.ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ หลังจูงใจชาวนาทำอาชีพอื่นเป็นเรื่องยาก

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยในฐานะประธานการประชุมวางแผนข้าวครบวงจร ว่า เพื่อพิจารณาลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี 2560 ที่จะเริ่มปลูกในเดือน พ.ย.-ธ.ค.2559 ลดลงอีกประมาณ 1 ล้านไร่ เหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 6 ล้านไร่ทั่วประเทศ จากแผนการผลิตเดิมกำหนดพื้นที่เพาะปลูกไว้ประมาณ 7 ล้านไร่ เพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวลง 1 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตรวมข้าวนาปรังทั่วประเทศจากที่ประมาณการไว้ 5 ล้านตัน เหลือเพียง 4 ล้านตันทั่วประเทศ

เบื้องต้นแผนการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง คาดว่าจะใช้โครงการเดิมที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) คือ โครงการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชหลากหลาย เป้าหมายประมาณ 3 แสนไร่ และเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นปลูกข้าวโพดอีกประมาณ 7 แสนไร่ จากเดิมกำหนดไว้ที่ 5 แสนไร่ ซึ่งชาวนาที่เปลี่ยนใจเพาะปลูกหรือเข้าโครงการทั้งปลูกพืชอื่นและข้าวโพด รัฐบาลจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นการจูงใจประมาณไร่ละ 2,000 บาท หรือคิดเป็นงบประมาณรวมทั้งโครงการปลดพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศประมาณ 2,000 ล้านบาท

“สำหรับการจูงใจชาวนาให้ไปทำเกษตรอื่นในที่ประชุม ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก เพราะถ้ามีน้ำชาวนาก็เลือกทำนา ถ้าไม่มีแรงจูงใจอย่างอื่น เพราะชาวนาส่วนใหญ่ไม่เห็นว่าการเปลี่ยนไปทำอาชีพอย่างอื่น ทั้งปลูกพืชอื่นหรือปลูกข้าวโพดจะมีกำไรมากกว่าการทำนาข้าวเท่าไหร่ ”

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในวันที่ 14 ก.ย.นี้ คณะกรรมการแผนข้าวครบวงจรได้เตรียมเสนอแผนการลดพื้นที่การปลูกข้าว ด้วยการให้ปัจจัยการผลิต 2,000 บาทต่อไร่ เสนอให้ที่ประชุม นบข.พิจารณา เนื่องจากวงเงินดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอ พร้อมกับให้ นบข.สั่งการหรือบังคับให้กระทรวงพาณิชย์หาตลาดรับซื้อผลผลิตจากโครงการนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะข้าวโพดที่ปัจจุบันประเทศไทยยังมีการนำเข้าอยู่มาก

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1473765692