ซีพี เวียดนาม สนับสนุนคู่ค้าเดินตามแนวปฏิบัติการจัดหาอย่างยั่งยืน

บริษัทซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CPV)  เดินหน้าส่งมอบนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยังยืน         

นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซี.พี. เวียดนาม กล่าวว่า บริษัทได้ส่งมอบนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ โดยนำร่องใน กลุ่มวัตถุดิบหลักทางการเกษตร กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์  ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเติบโตไปด้วยกันในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักได้ครบ 100% ภายในปี 2563

นายม๋าเหยิวจี๊ (Mr.Mã Hữu Trí) หนึ่งในคู่ค้าด้านปลาป่น กล่าวว่า CPV สนับสนุนคู่ค้าให้เดินตามแนวปฏิบัติในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี เพื่อให้บริษัทคู่ค้าได้การรับรองมาตรฐานยั่งยืนของสากล โดยเฉพาะการรับรองสำหรับปลาป่น ซึ่งเป็นมาตรฐานของการจัดหาที่มีความรับผิดชอบ รับรองโดยองค์กรด้านน้ำมันปลาและปลาป่นระดับสากล (International Fishmeal and Fishoil Organization Responsible Supply or IFFO RS) สำหรับทุกโรงงานผลิตต้องพิสูจน์ได้ว่าการจัดหาวัตถุดิบโดยการบริหารที่ดี ปลอดภัยและตรวจสอบย้อนกลับได้

นายเหวียน ต๊วน นาม (Mr.Nguyễn Tuấn Nam) ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและส่งออก Khai Anh จำกัด ให้ข้อมูลว่า บริษัทส่งมอบวัตถุดิบอาหารสัตว์หลายประเภท เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด รำข้าว… ให้ CPV ปริมาณ 150,000 ตัน ซึ่ง CPV สนับสนุนซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้การรับรองตามมาตรฐานที่ยั่งยืนเสมอ