กอน. ถกแนวทางยกเลิกโควตา-ลอยตัวน้ำตาลทราย 31 ต.ค.นี้ ก่อนชงครม.

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า กรณีที่สมาคมชาวไร่อ้อยเตรียมประชุมหารือนโยบายการยกเลิกโควตาและลอยตัวน้ำตาลทราย ที่ภาครัฐจะประกาศลอยตัวอย่างเป็นทางการ โดยทางสมาคมชาวไร่อ้อยกังวลว่าหากภาครัฐยังไม่พร้อมก็ควรเลื่อนระยะเวลาการลอยตัวออกไปก่อน เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบในอนาคต

“ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 ที่ให้ความเห็นชอบแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ และมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 ที่รับทราบความคืบหน้ากรณีการเจรจาบราซิลฟ้องไทยอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2560 ให้มีการยกเลิกโควตาและยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายในประเทศ ณ หน้าโรงงานแบบคงที่ โดยปล่อยให้ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก หรือการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ ก่อนการเริ่มต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 โดยในเดือนต.ค. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานได้มีการประชุมหารือกับผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานน้ำตาล จำนวน 3 ครั้งแล้ว และได้ข้อสรุปร่วมกันในหลักการการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นที่เรียบร้อย”

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องนำเสนอร่างระเบียบต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่มีผู้แทนฝ่ายราชการ ฝ่ายชาวไร่อ้อย และฝ่ายโรงงานร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน โดยมีกำหนดการประชุม กอน. ในวันที่ 31 ต.ค. 2560 จากนั้นจึงนำเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งสำนักงานจะต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ก็จะต้องผ่านการพิจารณาของ กอน. และ ครม. ตามลำดับด้วยแล้ว
ที่มา : ข่าวสดออนไลน์