จี้รัฐเร่งทำอาคารประหยัดไฟ ดัน ESCO ลงทุนแทนวิธีตั้งงบ

เอกชนจี้ พพ.เดินหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานรัฐ หลังค้างกว่า 100 แห่ง เพราะรอแก้ไข พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯใหม่เปิดทางให้บริษัทจัดการพลังงานเข้ามาดำเนินการแทน พพ. ที่ต้องตั้งของบประมาณทุกปี คาดการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ประหยัดพลังงานได้ 3,000 ล้านบาท

โดยเฉพาะขั้นตอนการตั้งของบประมาณ ส่งผลให้มีโครงการค้างกว่า 100 แห่ง จากปัญหาดังกล่าว พพ.จึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้โครงการเดินหน้าเร็ว ๆ ขึ้น ซึ่งแนวทางที่ได้มีการนำเสนอคือ ให้ภาคเอกชนอย่างเช่น บริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO เข้ามาดำเนินการลงทุนแทน พพ.ตามแนวทางดังกล่าวได้นำเข้าหารือกับกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ควรให้บริษัทจัดการพลังงานเข้ามาดำเนินการแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ หรือเข้ามาลงทุนให้ก่อน และหน่วยงานรัฐนำเงินที่ประหยัดพลังงานได้มาจ่ายคืนทีหลัง เพราะ 1) เพื่อลดการใช้งบประมาณจากภาครัฐ โดย ESCO จะเป็นผู้ลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ก่อน และสามารถจ่ายเงินคืนจากส่วนต่างราคาที่ได้จากการประหยัดพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะคืนทุนใน 4 ปี โดย พพ.อาจจะตั้งงบประมาณเพื่อการบริหารหรือการติดตามการดำเนินงานเพียง 3-5% เท่านั้น 2) การให้ ESCO ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดระบบด้านพลังงาน สามารถรับรองผลได้ชัดเจน และ 3) การใช้ ESCO ทำให้โครงการมีความยืดหยุ่น สามารถออกแบบระบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน และยังสามารถดูแลระบบให้สำนักงานรัฐภายใต้สัญญาระยะยาวได้อีกด้วย ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างได้มีการปรับปรุงใหม่พร้อมประกาศใช้แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ พพ.ยังไม่ดำเนินการต่อ เมื่อพิจารณาจากโครงการที่ค้างอยู่นั้นจะทำให้เกิดการลงทุนช่วง 3-5 ปีต่อเนื่อง รวม 8,000-10,000 ล้านบาท และคาดว่าจะประหยัดการใช้พลังงานได้ 2,500-3,000 ล้านบาท/ปี

“พพ.เป็นต้นเรื่องโครงการดังกล่าวก็ควรจะเดินหน้าต่อไป เพราะได้แก้ไขในประเด็นที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดแล้ว และที่สำคัญโครงการดังกล่าวก็ชะงักมาตั้งแต่เดือน เม.ย.แล้ว ซึ่งตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นถือว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ นั่นคือการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก และเงินส่วนที่เหลือจากการตั้งงบฯมาดำเนินการ ภาครัฐก็สามารถนำไปพัฒนาโครงการอื่น ๆ”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์