พาณิชย์สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพผลปาล์มน้ำมัน รณรงค์ตัดผลสุก สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาคุณภาพผลปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันในการตัดปาล์มสุก โดยการสร้างเครือข่ายในวงจรการค้าปาล์มน้ำมัน จัดอบรมเกษตรกร ผู้ตัดปาล์ม จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างเกษตรกร ลานเท และโรงงานสกัด ทำการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย และป้ายประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันเป็นการเพิ่มรายได้เกษตรกร รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดแหล่งผลิตปาล์มน้ำมัน ตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันคุณภาพตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้นำผลปาล์มน้ำมันที่ไม่ได้คุณภาพ กลับเข้าสู่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้อีก และขอให้สภาเกษตรกรจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน

จากการสร้างเครือข่ายดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม โดยมีการทดสอบเปอร์เซ็นต์น้ำมันเพื่อหาค่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่สกัดได้ ณ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จ.กระบี่ โดยการรวบรวมผลปาล์มน้ำมันคุณภาพจากเกษตรกร 129 คน ใน 7 จังหวัดแหล่งผลิต ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ตรัง และสระบุรี มาทดสอบจำนวน 696.46 ตัน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ได้น้ำมันปาล์มดิบจำนวน 140.565 ตัน เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สกัดได้อยู่ที่ 20.18% เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกที่ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 19.77%

ปัจจุบัน สามารถสกัดน้ำมันปาล์มดิบได้ที่ 17-18% อยู่แล้ว หากเกษตรกรจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันให้สูงขึ้นถึง 20% ก็สามารถกระทำได้ โดยการดูแลบริหารจัดการสวนปาล์ม ตั้งแต่การใช้พันธุ์ ดิน น้ำ และปุ๋ย รวมทั้งเก็บเกี่ยวผลปาล์มทะลายสุก

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเกษตรกรร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลปาล์ม โดยการ ตัดปาล์มสุก ซึ่งจะได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มขึ้นและรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 1%น้ำมัน เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 0.30 บาท/กก. หากเพิ่มขึ้น 2% จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,800 บาทต่อไร่ ถ้ารวมกันทั้งประเทศเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 2.95 ล้านบาท และปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอีก 230,000 ตัน ดังนั้น เกษตรกรควรพัฒนาการปลูกปาล์มให้มีคุณภาพและการตัดปาล์มสุกก่อนนำไปขาย จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์