กทม.เน้น 3 ด้านพัฒนาการศึกษาปี 61 เพิ่มร.ร. 2 ภาษา-ทักษะใช้ชีวิต

กทม. – เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และบูรณาการด้านการศึกษากรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร กทม. ผู้บริหารสำนักการศึกษา (สนศ.) และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุม
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สถานการณ์ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ด้านการศึกษา ก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยไปกว่ากัน อาทิ นโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ แนวทางการบริหารการศึกษาที่หลากหลาย เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติในการดำเนินการต่างๆ
“ปีการศึกษา 2561 การพัฒนาการศึกษาต้องการ มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 2.การเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพิ่มโรงเรียนสองภาษา และ 3.การส่งเสริมทักษะชีวิต” พล.ต.อ. อัศวิน กล่าว
การพัฒนาการจัดการศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ส่งผลไปยังเป้าหมายที่สำคัญยิ่งของการจัดการศึกษา คือคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมโลกในปัจจุบัน
สิ่งสำคัญที่สุด ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างให้มีในตัวผู้เรียน คือ คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ขอให้ทุกคนนำความรู้และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่ได้รับในวันนี้ ไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพราะอนาคตของลูกหลานเราขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรด้านการศึกษาทุกคน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด