“สมาร์ทฟาร์มเมอร์” พัฒนาเกษตรกร

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เดินทางไป จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินการสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับบุคลากรในสังกัด กศน. จังหวัดนครราชสีมา และภาคีเครือข่าย รวม 931 คน ได้ทราบ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนั้นยังมอบนโยบาย 3 ข้อให้แก่บุคลากร กศน.นำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 1. ให้บุคลากร กศน.ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยสื่อที่ผลิตอาจจะเป็นรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่อออนไลน์

2. การวางโครงสร้างพื้นฐาน วางระบบต่างๆ โดยเฉพาะโครงสร้างบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ โดยช่วงแรกให้เน้นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเกษตรกร รู้จักนำเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ 3. สร้างอาชีพให้กับประชาชนสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โดยเน้นการสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยสำนักงาน กศน.จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปบริหารจัดการพืชผลการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยกิจกรรมของ กศน. จึงเน้นไปที่ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีทั้งระบบการศึกษาต่อเนื่อง และระบบการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพระยะสั้น รองรับความต้องการ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด