ดัน “ปลากัด” สัตว์น้ำประจำชาติ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีขับเคลื่อนเพื่อประกาศปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการพัฒนาผู้ประกอบการปลากัดไทยตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างกรมประมงกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายธนิตย์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าภาคเกษตรของไทยภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 โดยสนับสนุนให้เกษตรกรได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด พร้อมนำนวัตกรรมเข้ามาร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันสินค้าปลาสวยงามของไทยเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ยังมีแนวโน้มการขยายตัวในตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปลากัด กระทรวงเกษตรฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพดังกล่าวจึงเตรียมผลักดันให้ประกาศเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ขยายไปสู่เชิงพาณิชย์ จนสามารถสร้างอาชีพหลัก และสร้างรายได้เสริมตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งปัจจุบันนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกปลากัดปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน