กรมส่งเสริมการเกษตรฯ นำทีม “เกษตรอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด” ในพื้นที่ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ตามที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้เกิดอุทกภัย ในช่วงที่ผ่านมาทำให้หลายจังหวัดในเขตภาคกลาง ยังคงประสบปัญหา สำหรับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 54 ตำบล 291 หมู่บ้าน 13 ชุมชน ได้แก่ อำเภอไชโย อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอโพธิ์ทอง

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า  วันนี้ (1 ธ.ค.) ลงพื้นที่นำทีมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อช่วยเยียวยาจิตใจให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาเพื่อให้ความรู้ เรื่องการฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช, สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด และได้มอบพันธุ์พืช, กล้าผัก, เมล็ดพันธุ์ผัก, พ.ด. 6, และพันธุ์ปลา ให้กับตัวแทนเกษตรกร หมู่ 4, 5 และ 6    ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตเอาไว้บริโภคในครัวเรือนต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก มีเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ แล้วจำนวน 150 ราย แบ่งเป็น ด้านพืช จำนวน 87 ราย ด้านประมง 57 ราย และด้านปศุสัตว์ จำนวน 6 ราย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนี้ยังได้กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที รวมทั้งให้ความรู้       เรื่องการเกษตร เพื่อเสริมอาชีพระยะสั้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถผ่อนคลายความเครียดจากความกังวลเรื่องรายได้ และพื้นที่เกษตรเสียหาย ภาวะหนี้สิน ขอให้ทุกคนมีจิตใจเข้มแข็ง และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็ววัน