เกษตรฯ ยันต่ออายุใบสำคัญขึ้นทะเบียนพาราควอต ไม่เอื้อประโยชน์ใคร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กรมวิชาการเกษตร แจง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายเดิมผ่านการต่ออายุใบสำคัญขึ้นทะเบียนพาราควอต 2 ราย 4 ทะเบียน ชี้แหล่งผลิตพาราควอตอยู่ที่ประเทศจีน ไต้หวัน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงกรณีการพิจารณาคำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอตของผู้ประกอบการรายเดิมที่ขอต่ออายุก่อนที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนจะหมดอายุ ว่า คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายได้พิจารณาข้อมูลความเป็นพิษของวัตถุอันตราย ผลการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ ผลการทดลองประสิทธิภาพ และรายละเอียดอื่นๆ แล้ว พบว่ามีเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงมีมติเสนอให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนได้จนถึงปัจจุบันจำนวน 4 ทะเบียน ซึ่งในจำนวน 4 ทะเบียนนี้เป็นผู้ประกอบการคนไทย 1 ราย ซึ่งเป็นพาราควอตจากแหล่งผลิตประเทศจีน และผู้ประกอบการต่างชาติ 1 ราย ซึ่งเป็นพาราควอตจากประเทศอินโดนีเซียและจีน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากรมวิชาการเกษตรไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทข้ามชาติหรือผู้ประกอบการรายใดทั้งสิ้น รวมทั้งไม่ได้เป็นการส่งเสริมการค้าผูกขาดทำให้มีผู้ขายน้อยรายแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทที่ได้รับการต่อทะเบียนนำเข้าพาราควอตจากประเทศจีนเป็นหลัก ดังนั้นผู้ประกอบการที่นำเข้าพาราควอตจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ยังคงสามารถขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนพารา ควอตได้เหมือนเดิมหากมีข้อมูลเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการ

“ผู้ประกอบการที่ได้รับการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทั้ง 2 ราย ยังคงนำเข้าพาราควอตจากประเทศจีน ซึ่งยังผลิตเพื่อการส่งออก โดยปัจจุบันมีแหล่งผลิตพาราควอตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจากประเทศจีน 9 แหล่ง ไต้หวัน 2 แหล่ง มาเลเซีย 1 แหล่ง และอินโดนีเซีย 1 แหล่ง ส่วนกรณีพาราควอตไดคลอไรด์สูตรเม็ด ปัจจุบันยังไม่มีผู้มายื่นขอขึ้นทะเบียน เนื่องจากไม่สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ เพราะยังไม่มีรายชื่อตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว