ปตท.สผ.จับมือ”มอ.”เปิดตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด ตัวแรกฝีมือคนไทย โชว์เก็บขยะ”สมิหลา”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่แหลมสมิหลา จ.สงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน) โดยดร. วินิตย์ หาญสมุทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ปตท.สผ.จัดกิจกรรมสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดฝีมือคนไทยตัวแรกที่พัฒนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) ภายใต้โครงการ “ปตท.สผ.รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด” เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาทัศนียภาพของชายหาด

ดร. วินิตย์ กล่าวว่า ปตท.สผ. ได้ริเริ่มการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดขึ้นในปี 2559 โดยนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม และการบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา วิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดในการช่วยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

“จุดเด่นของหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดที่พัฒนาขึ้น สามารถจัดการขยะที่อยู่บนทราย หรือฝังอยู่ในทราย โดยใช้ระบบตักผิวทรายที่มีเศษขยะและใช้ตะแกรงร่อน แยกเม็ดทรายออกจากเศษขยะได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีขนาดกะทัดรัด สามารถเก็บขยะบริเวณแนวต้นไม้ ที่มักมีเศษขยะสะสม และรถเก็บขยะขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาด  มีการติดตั้งแผงป้องกัน เพื่อไม่ก่อมลภาวะทางเสียง เหมาะต่อการใช้ในแหล่งท่องเที่ยว และสามารถผลิตได้เองในประเทศ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งปตท.สผ.มีแผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของหุ่นยนต์ให้มากขึ้นก่อนนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงในอนาคต”

“ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยร่วมกับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในระหว่างการวิจัยและที่ใช้งานจริง มีหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ ยานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกล และอากาศยานไร้คนขับ”

รศ.ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. กล่าวว่า ความร่วมมือกับ ปตท.สผ. ทำให้ได้พัฒนางานที่ตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่ ไปพร้อมกับพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะจากการลงมือทำจริงและแก้ปัญหาจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษาโดยตรง