ปศุสัตว์สานต่อโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

กรมปศุสัตว์เดินหน้าสานต่อโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ “ในหลวง ร.9” ส่งมอบแม่โคเนื้อให้บริการเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงแล้วกว่า 84,377 ตัว กระบือ 36,336 ตัว เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพเสริมรายได้ ลดความเสี่ยงอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยว

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก.) ว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ปี 2522 รวมระยะเวลากว่า 38 ปี กระทั่งปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยแล้วกว่า 250,000 ราย โดยส่งมอบแม่พันธุ์โคเนื้อของธนาคารฯให้เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงแล้ว จำนวน 84,377 ตัว ขณะเดียวกันยังมีการให้บริการแม่พันธุ์กระบือแก่เกษตรกร 36,336 ตัว ซึ่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 

ปี 2561 นี้ ธนาคารฯตั้งเป้าส่งมอบแม่พันธุ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรรายย่อยเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 9,000 ตัว ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการฯ และคาดว่าจะมีลูกโค-กระบือของธนาคารฯเกิดใหม่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตัว ส่งต่อให้เกษตรกรที่ต้องการนำไปเลี้ยง ถือเป็นช่องทางสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวได้ นอกจากนั้น เกษตรกรยังมีผลพลอยได้ คือ มูลโค-กระบือ เป็นปุ๋ยคอกนำไปใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินในไร่นา สามารถช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ค่อนข้างมาก และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย หรืออาจจำหน่ายในรูปมูลโค-กระบือแห้ง ราคากระสอบละ 30-40 บาท ทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการสานต่อโครงการธนาคารโค-กระบือฯนั้น กรมปศุสัตว์ยังคงมุ่งสนองพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการฯโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เน้นให้เกิดชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุนชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการใช้แรงงานจากโค-กระบือและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอกเพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

“ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ธ.ค.ก. พร้อมสร้างฟาร์มต้นแบบกว่า 900 ฟาร์ม และดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้อาสาปศุสัตว์ภายใต้โครงการธนาคารฯ จำนวน 359 ราย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนพันธุ์โค-กระบือแก่เกษตรกร ทั้งยังให้บริการดูแลสุขภาพโค-กระบือของธนาคารฯด้วย คาดว่า การดำเนินโครงการฯนี้ จะช่วยสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นหนึ่งแนวทางที่จะช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ยากจน และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มจำนวนโค-กระบือภายในประเทศมากขึ้นในอนาคต” นายวีรชาติกล่าว

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์