บวงสรวงพระพิรุณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพิรุณ   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสครบรอบการเบิกพระเนตรองค์พระพิรุณ ซึ่งสถิตเป็นศรีสง่า ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  ครบ ๔๔ ปี เพื่อแสดงถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งเป็นการสืบสานไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามในการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพิรุณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา