กรมหม่อนไหมขานรับนโยบายรัฐบาลคืนความสุขให้เกษตรและประชาชน จัด “ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561”

กรมหม่อนไหมขานรับนโยบายรัฐบาลคืนความสุขให้เกษตรและประชาชน  จัด “ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561”  สร้างจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม  ณ 21 ศูนย์หม่อนไหมฯ ทั่วประเทศ  เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานี สาธิตกิจกรรมด้านหม่อนไหม แจกฟรีหม่อนพันธุ์ดี น้ำมัลเบอรี่ พร้อมจุดให้บริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 

วันที่ 30 ธ.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “ชิมหม่อน  ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561”  ซึ่งจัดขึ้นโดย  กรมหม่อนไหม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.วิวัฒน์  กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการเกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นการใช้จ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกรมหม่อนไหมได้จัดงาน“ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561”  ขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560- 2 มกราคม 2561 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์ ทั่วประเทศ และจัดให้มีการเปิดตัวโครงการขึ้นในวันนี้ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านหม่อนไหมให้ผู้ที่สนใจ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าหม่อนไหม

นางสุดารัตน์  วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ คือ  สร้างจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์  เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเยี่ยมชมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ การสาธิตกระบวนการผลิต ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม  นิทรรศการความรู้ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร   มีการแจกจ่ายพันธุ์หม่อนให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ  นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพให้กับประชาชน ซึ่งทำให้ประชาชนมีโอกาสได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีคุณภาพเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่  ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม ช่วยสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวย ความสะดวก ให้บริการน้ำดื่ม น้ำหม่อนผลสด  ฯลฯ บริการแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

“การจัดงานชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561 ในครั้งนี้ กรมหม่อนไหมตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชน เพื่อแสดงออกถึงไมตรีจิต ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรไปพร้อมกัน ทั้งภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย” อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าว