พลังงานขอนแก่นขยายผลเทคโนโลยีพลังงานทดแทนบ่มเพาะชุมชนรู้ค่าใช้พลังงานสร้างรายได้เพิ่ม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโนนรัง หมู่ที่ 22 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายชุมพล เดชดำนิล พลังงานจังหวัดขอนแก่น กระทรวงพลังงาน นำสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ ดูงานการเดินหน้าขยายผลเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชนให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญญาของชุมชน พร้อมปลูกฝังและเปลี่ยนทัศนคติคนในชุมชนให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยมีนายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง ประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว ชุมชนตำบลสาวะถี เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำชมสถานที่

นายชุมพล เปิดเผยว่า การส่งเสริมพลังงานทดแทนในระดับชุมชนเป็นการขยายผลเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชนและสอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของชุมชนรวมทั้งสนับสนุนแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ โดยในการดำเนินในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบร้อยเอ็ด และโรงอบแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดระยะเวลาในการผลิต ซึ่งจากเดิมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการแปรรูปข้าวด้วยวิธี การนึ่งข้าวโดยใช้เตาแบบ 3 ขา และตากข้าวเปลือกด้วยแสงแดด ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่หลังจากมีการติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนดังกล่าวแล้ว จะช่วยลดระยะเวลาให้เหลือเพียง 2 ถึง 3 วัน ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิภาพของการแปรรูปข้าวให้ดียิ่งขึ้น

“โครงการดังกล่าวนอกจากจะผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้น โดยรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโนนรัง อยู่ที่ประมาณ 84,000 ถึง 250,000 บาท และที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชบ้านป่าหวายนั่ง มีรายได้ประมาณ 50,000 – 56,000 บาท ซึ่งช่วยให้ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน และยังได้ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ใช้พลังงานทดแทนอย่างรู้คุณค่า พร้อมๆ ไปกับการตระหนักเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น”นายชุมพลกล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์