เฮรับปีใหม่! อินเดีย รับขึ้นทะเบียน “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” เป็นสินค้าจีไอ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ประเทศอินเดีย ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ณ ประเทศอินเดีย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากประเทศไทย โดยความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมหม่อนไหม และสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ได้ยื่นคำขอไปยังประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถือเป็นอีกความพยายามที่กรมฯ ร่วมผลักดันให้เกิดความคุ้มครองสินค้าจีไอ ไทยในเวทีต่างประเทศ และเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของประเทศไทยที่สินค้า GI ไทยได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล

ทั้งนี้ ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนจีไอในต่างประเทศแล้ว 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ปี 2559 และ อินเดีย ในปี 2560 ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ระหว่างส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนจีไอจีไอในต่างประเทศ 6 สินค้า ใน 3 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศจีน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ประเทศกัมพูชา ได้แก่ กาแฟดอยตุง และประเทศเวียดนาม ได้แก่ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน

ที่มา : มติชนออนไลน์