พาณิชย์ เร่งจับมือรัฐ-เอกชน ช่วยเกษตรกร-ผู้ส่งออก หลังอินโดฯ ห้ามนำเข้าลำไย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าต่างประเทศ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียได้ออกตารางการนำเข้าสินค้าพืชสวนปี 2561 กำหนดพืชสวนที่สามารถนำเข้าอินโดนีเซียได้ในเดือนต่างๆ จะต้องไม่ตรงกับฤดูกาลผลไม้ของอินโดนีเซีย ส่งผลให้อินโดนีเซียห้ามนำเข้าลำไยในเดือนก.ค.และส.ค. ซึ่งตรงกับช่วงที่ไทยมีผลผลิตลำไยออกมาก และอินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยในช่วงเวลาดังกล่าว

ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศจะเร่งหยิบยกข้อกังวลของไทยขึ้นหารือกับอินโดนีเซียในโอกาสต่างๆ เพื่อขอให้อินโดนีเซียพิจารณาทบทวนมาตรการเหล่านี้

ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพื่อรับมือปัญหาลำไยที่อาจล้นตลาดในช่วงเดือนที่อินโดนีเซียห้ามนำเข้าดังกล่าว ทั้งการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยได้ทราบข้อมูลเพื่อเตรียมการปรับตัว สนับสนุนให้เกิดการแปรรูปลำไยในหลากหลายรูปแบบ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการบริโภคลำไยในประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับปรุงคุณภาพและผลิตลำไยนอกฤดูกาล และเจรจาขยายตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพเพื่อระบายลำไยไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ อินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกลำไยที่สำคัญของไทยรองจากจีน และอินโดนีเซียนำเข้าลำไยสดจากไทยเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยในปี 2559 ไทยส่งออกลำไยไปอินโดนีเซียเป็นจำนวน 54.69 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 50.44 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 11 เดือนของปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) ไทยส่งออกลำไยไปอินโดนีเซียเป็นจำนวน 88.40 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 75.74 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับอินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในโลก และอันดับที่ 3 ของไทยในกลุ่มอาเซียน รองจากมาเลเซีย และสิงคโปร์ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) การค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซียมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 16,781.4 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 11 เดือนของปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย มีมูลค่าการค้ารวม 14,930.51 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกสินค้าไปอินโดนีเซียมีมูลค่า 8,174.35 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าสินค้าจากอินโดนีเซียมีมูลค่า 6,756.16 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์