ครม.ไฟเขียวนำเข้าข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ จี้คุมเข้มตะเข็บชายแดน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์ นำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี 2561-2563 ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) โดยสาระสำคัญของร่างประกาศฯ กำหนดให้ ดังนี้ 1. ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 1005.90.90 ซึ่งมีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (From D) หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือ เอกสารอื่นใด ซึ่งแสดงว่าสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย์สัตว์หรือพืช

2. การนำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 2.1 กรณีองค์การคลังสินค้า ต้องนำเข้าระหว่าง 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. ของแต่ละปี และต้องจัดทำแผนการจัดซื้อ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาดภาวะราคา และความต้องการใช้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศ 2.2 กรณีผู้นำเข้าทั่วไป ต้องนำเข้าระหว่าง 1 ก.พ.- 31 ส.ค. ของแต่ละปี และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานควบคุมการนำเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ในที่ประชุมครม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร แต่การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำกับดูแลการนำเข้าอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศและรายได้ของเกษตรกร อีกทั้งควรเร่งดำเนินการออกประกาศการนำเข้าให้ทันเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์