วช.ร่วมกับ ม. แม่ฟ้าหลวง จัดอบรมการเลี้ยงผึ้งให้เกษตรกร ณ จังหวัดเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการและแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งกำหนดส่งเสริมและกำกับมาตรฐานการวิจัย ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

วช. ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเกษตรกรในการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับประชาชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กล่องอนุบาลนางพญาผึ้ง และเครื่องเก็บพิษผึ้ง เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ วช.สนับสนุนทุนให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา แห่งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และคณะเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว เนื่องจากพบว่า เกษตรกรมีการเพาะพันธุ์ผึ้งนางพญาเพื่อขยายจำนวนรังผึ้งยังประสบปัญหาในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย หลังจากเพาะพันธุ์ผึ้งนางพญาแล้วยังคงมีการอนุบาลผึ้งต่อเนื่องในกล่องผึ้งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผึ้งในการขยายจำนวนรังได้ช้าและมีอัตราความสำเร็จที่ต่ำ และยังพบว่าในท้องตลาดมีการผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางและเสริมอาหารเพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้ในภาวะที่ไม่แน่นอน และเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่มักจะเก็บผลิตผลจากผึ้งส่งขายสู่พ่อค้าคนกลางโดยตรงเพื่อลดปัญหาทางการตลาด เพราะขาดความรู้ในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงได้มุ่งเน้นนำองค์ความรู้จากการวิจัยถ่ายทอดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผู้ประกอบการได้รับความรู้ และทักษะการเลี้ยงผึ้งสมัยใหม่ และวิธีการเก็บพิษผึ้งจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

วช. จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การใช้กล่องอนุบาลนางพญาผึ้ง และเครื่องเก็บพิษผึ้ง ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น ๕ อาคารเอ็มสแควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๑๖๗๗๕, ๐๖๔๓๔๘ ๘๙๙ E-mail: [email protected]